09:12 CAT Thứ năm, 02/02/2023
CHÀO MỪNG TRUY CẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

MENU

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 Thư viện pháp luật
 Văn bản ngành KSND

CALENDAR

TIN MỚI NHẤT

Trang nhất » Tin Tức » Thông báo

hướng dẫn tổng kết và xét thi đua, khen thưởng năm 2022

Thứ năm - 10/11/2022 09:47
     VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                TỐI CAO                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN                                           
            QUẢNG BÌNH
                                                                 Quảng Bình, ngày 10 tháng 11 năm 2022
          Số: 2571 /VKS -VP
 V/v hướng dẫn tổng kết và xét thi
      đua, khen thưởng năm 2022
 
 
               Kính gửi:
     - Viện trưởng VKSND các huyện, thành phố, thị xã;
- Trưởng phòng thuộc VKSND tỉnh Quảng Bình.
 
Để đảm bảo cho việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và xét đề nghị khen thưởng năm 2022. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình hướng dẫn các đơn vị như sau:
1. Xây dựng Báo cáo tổng kết công tác Thi đua – Khen thưởng
 Các đơn vị trong ngành KSND tỉnh Quảng Bình căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng, Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Thi đua, khen thưởng (Nghị đinh số 91), Thông tư số 12/2019TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ- CP (Thông tư số 12), Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 09/11/2020 của Bộ Nội vụ bãi bỏ khoản 7 Điều 2 của Thông tư số 12; Thông tư số 01/2019/TT- VKSTC ngày 14/5/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về công tác thi đua khen thưởng trong ngành KSND được sữa đổi, bổ sung bởi Thông tư 01/2020/TT- VKSTC ngày 15/12/2020 (Thông tư 01), tiến hành tổng kết công tác thi đua khen thưởng, xây dựng báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022 theo Đề cương ban hành kèm theo Hướng dẫn này (có báo cáo tóm tắt một số thành tích của đơn vị kèm theo).
2. Hướng dẫn xét đề nghị khen thưởng tổng kết năm 2022
 Thực hiện theo Mục 5 phần II, Hướng dẫn số 15/HD-VKSTC ngày 12/01/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác thi đua khen thưởng và xét tặng kỷ niệm chương năm 2022.
          Lưu ý: Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng trong việc đề nghị xét, khen thưởng; bảo đảm thực chất, hiệu quả, đúng đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện; có thành tích cụ thể mang lại hiệu quả thiết thực; tránh tràn lan, hình thức để lấy đủ chỉ tiêu, số lượng. Căn cứ vào các tiêu chuẩn,điều kiện của từng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc xây dựng báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng rõ ràng, trung thực, chính xác những thành tích đã đạt được và chịu trách nhiệm về báo cáo thành tích. Trường hợp báo cáo thành tích không theo mẫu quy định, không thể hiện đầy đủ, rõ ràng theo các tiêu chuẩn, điều kiện của danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thì không được xét khen thưởng.
 
  • Hồ sơ đề nghị khen thưởng phải có đầy đủ các tài liệu kèm theo để chứng minh, ví dụ: Đối với hồ sơ đề nghị tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao năm 2022:
  • Tập thể: Hai năm trở lên liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc gửi kèm theo Quyết định công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc 02 năm 2021, 2022.
 
  • Cá nhân: Hai năm trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gửi kèm theo Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng công chức 02 năm 2021, 2022 hoặc Quyết định công nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở, Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng công chức trong 02 năm 2021, 2022 và Quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở (02 sáng kiến).
3. Về tiêu chuẩn bình xét danh hiệu thi đua
3.1.Về cá nhân
Đối với danh hiệu “ Lao động tiến tiến” các đơn vị căn cứ theo Điều 14, đối với danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” và căn cứ theo Điều 15 của Thông tư số 01/2019/TT-VKS ngày 14 tháng 5 năm 2019 được sữa đổi, bổ sung bởi Thông tư 01/2020/TT- VKSTC ngày 15/12/2020 để đề nghị.
(Lưu ý: Tỷ lệ cá nhân đề nghị bình xét danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” tối đa không quá 15% tổng số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” của đơn vị. Số lượng lãnh đạo mỗi cấp được xét tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” không quá 50% tổng số lãnh đạo cấp mình.).
Đối với Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân” được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong số cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:
- Có ba năm liên tục đạt danh hiệu “ Chiến sỹ thi đua cơ sở”
- Có sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học được Viện trưởng VKSND tối cao xem xét công nhận
- Có tỷ lệ phiếu đồng ý của Hội đồng thi đua, khen thưởng Ngành Kiểm sát nhân dân từ 90% trở lên
+ Ưu tiên lựa chọn cá nhân được khen thưởng cấp nhà nước (Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ) hoặc được tặng 02 Bằng khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trở lên về thành tích đột xuất trong công tác.
3.2. Về tập thể: Đối với tập thể đề nghị đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” các đơn vị căn cứ theo Điều 18, đối với tập thể đề nghị đạt danh hiệu“ Lao động xuất xuất sắc” căn cứ theo điều 19 và đối với tập thể đề nghị “Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân (Cờ thi đua dẫn đầu khối) căn cứ theo Điều 20 của Thông tư số 01/2019/TT-VKS ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về công tác thi đua khen thưởng trong ngành KSND được sữa đổi, bổ sung bởi Thông tư 01/2020/TT- VKSTC ngày 15/12/2020 (Thông tư 01),  để đề nghị.
4. Về đề nghị tặng bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao
Các đơn vị căn cứ vào Điều 26 của Thông tư 01/2019/TT-VKS được sữa đổi, bổ sung bởi Thông tư 01/2020/TT- VKSTC ngày 15/12/2020 (Thông tư 01) để đề nghị tặng Bằng khen.
           4.1. Bằng khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao để tặng cho cá nhân khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
          - Hai năm trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở;
- Hai năm trở lên liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”;
          - Đã được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, năm tiếp theo trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trong năm đó có 01 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở, hoặc ngược lại;
           4.2. Bằng khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao để tặng cho tập thể đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
-  Hai năm trở lên liên tục đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”;
-  Hai năm trở lên liên tục được tặng Cờ thi đua;
-  Đã được tặng Cờ thi đua, năm tiếp theo trở lên được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” hoặc ngược lại.
5. Hồ sơ đề nghị xét khen thưởng và thời hạn nộp hồ sơ ( Tải tại đây )
a, Hồ sơ gồm:
- Báo cáo tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2022 của đơn vị; báo cáo tóm tắt thành tích của đơn vị;(thời điểm lấy số liệu từ ngày 01/12/2021 đến ngày 20/11/2022) và các phụ lục kèm theo hướng dẫn này.
- Tờ trình đề nghị tặng thưởng, kèm theo danh sách cá nhân đơn vị đề nghị khen thưởng;
- Biên bản họp xét thi đua đề nghị khen thưởng;
- Bản báo cáo thành tích của tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng, có lãnh đạo đơn vị xác nhận ký tên, đóng dấu (đối với tập thể Lao động xuất sắc, Cờ thi đua dẫn đầu phong trào thi khối; Bằng khen Viện trưởng VKSND tối cao; cá nhân Chiến sỹ thi đua cơ sở, Chiến sỹ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân, Bằng khen Viện trưởng VKSND tối cao).
- Hồ sơ làm thành 01 bộ đối với tập thể Lao động xuất sắc, cá nhân Chiến sỹ thi đua cơ sở đề nghị Viện trưởng VKSND tỉnh khen năm 2022.
- Hồ sơ làm thành 02 bộ đối với tập thể tặng Cờ thi đua dẫn đầu phong trào thi đua khối; Bằng khen Viện trưởng VKSND tối cao tập thể Lao động xuất sắc 02 năm liên tục; cá nhân Chiến sỹ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân, Bằng khen Viện trưởng VKSND tối cao Chiến sỹ thi đua cơ sở 02 năm liên tục; Bằng khen Viện trưởng VKSND tối cao 02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trong hai năm có 02 sáng kiến được công nhận; Bằng khen Viện trưởng VKSND tối cao đã được tặng Danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở và năm tiếp theo trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm đó có 01 sáng kiến được công nhận hoặc ngược lại.
Lưu ý: Hồ sơ phải sắp xếp theo thứ tự:
  1. Báo cáo tổng kết công tác thi đua
  2. Tờ trình kèm
  3. Danh sách đề nghị khen thưởng (làm theo mẫu)
  4. Biên bản họp
  5. Báo cáo thành tích cá nhân
  6. Báo cáo thành tích tập thể
b, Thời hạn nộp hồ sơ:
Hồ sơ gửi về Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh (Bộ phận thi đua) trước 15 giờ ngày 20/11/2022) để tổng hợp trình Hội đồng thi đua khen thưởng VKSND tỉnh họp xét khen thưởng.
Đề nghị Viện trưởng VKSND các huyện, thành phố, thị xã; Trưởng phòng thuộc VKSND tỉnh chỉ đạo thực hiện đảm bảo việc bình xét, đề nghị khen thưởng đúng đối tượng, tiêu chuẩn và đúng thời gian.
 
Nơi nhận:
- Lãnh đạo Viện (để b/c);
- Như kính gửi (để thực hiện);
- Lưu thi đua, Văn thư. 
                                                    
TL.VIỆN TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
 
             Đoàn Công Minh
 
 
.
       
 
 
 

Tác giả bài viết: Hoa

Nguồn tin: VP-VKSQB

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

ĐĂNG NHẬP NỘI BỘ

LIÊN KẾT WEBSITE

kiểm sát online
Văn bản pháp luật
vksndtc
Võ Nguyên Giáp
Công báo điện tử quảng bình
Tuyển dụng công chức
Thư viện pháp luật
Bảo vệ pháp luật

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 33

Thành viên online : 1

Khách viếng thăm : 32


Hôm nayHôm nay : 3961

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 9914

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6357026

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn, việc xây dựng cổng thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình sẽ mang lại kết quả thế nào ?

Rất tốt

Bình thường

Tạm được

Không ý kiến