01:27 CAT Thứ ba, 28/06/2022
CHÀO MỪNG TRUY CẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 Thư viện pháp luật
 Văn bản ngành KSND

CALENDAR

TIN MỚI NHẤT

Trang nhất » Tin Tức » Thông báo

Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học kiểm sát Hà Nội năm 2022

Thứ tư - 04/05/2022 10:58

       
     VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
                   TỐI CAO

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH                    QUẢNG BÌNH

    Số: 748/VKS-P15
V/v tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học kiểm sát Hà Nội năm 2022
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                ____________________

 

          Quảng Bình, ngày 04 tháng 5 năm 2022

 

Kính gửi: Viện trưởng VKSND các huyện, thị xã, thành phố.
 
     Căn cứ Công văn số 1360/VKSTC-V15 ngày 20/4/2022; Công văn số 1472/VKSTC-V15 ngày 29/4/2022 về việc hướng dẫn công tác sơ tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2022 và Thông báo sơ tuyển số 143/TB-T2-ĐT ngày 28/4/2022 của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội về việc sơ tuyển đại học hệ chính quy ngành Luật năm 2022; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung sau:
     1. Liên hệ với Phòng Giáo dục - Đào tạo cùng cấp để chỉ đạo đối với các Trường THPT và trực tiếp làm việc với các Trường THPT trên địa bàn để thông báo cho thí sinh biết và niêm yết công khai Thông báo sơ tuyển tại bảng tin của Nhà trường.
     2. Thực hiện tiếp nhận hồ sơ thí sinh đăng ký dự sơ tuyển nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả và đảm bảo đúng quy định.
    3. Khi tiếp nhận hồ sơ thông báo cho thí sinh biết ngày sơ tuyển theo Kế hoạch số 747/KH-VKS ngày 04/5/2022 của VKSND tỉnh Quảng Bình hoặc xem trên Website của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình, địa chỉ: http://vienkiemsatquangbinh.gov.vn.
    Các đơn vị lưu ý: Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khi tiếp nhận hồ sơ thí sinh đăng ký sơ tuyển các đơn vị cần nắm rõ các thông tin cần thiết của thí sinh, để trong thời gian sơ tuyển có sự thay đổi kịp thời thông báo cho thí sinh được biết.
    Sau khi hết hạn nộp hồ sơ đề nghị Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chuyển hồ sơ dự sơ tuyển về Phòng Tổ chức cán bộ          Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình trước ngày 27 tháng 5 năm 2022.
   Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời về Phòng Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh (số điện thoại 02323.820837) để thống nhất, giải quyết.
Nhận được Công văn này, đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Công văn tải tại đây
(Công văn số 1360/VKSTC-V15 ngày 20/4/2022; Công văn số 1472/VKSTC-V15 ngày 29/4/2022 và Thông báo sơ tuyển số 143/TB-T2-ĐT ngày 28/4/2022 của Trường Đại học kiểm sát Hà Nội các đơn vị tải trên Website của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình, địa chỉ: http://vienkiemsatquangbinh.gov.vn)./.
 
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Trang TTĐT VKS Quảng Bình;
- Lưu: VT, P15.
 

                             VIỆN TRƯỞNG

                                    (Đã Ký)
 
 
                           
Nguyễn Xuân Sanh VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
                 TỐI CAO
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 
     TỈNH QUẢNG BÌNH
          ____________

     Số: 747/KH-VKS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                   _______________

 Quảng Bình, ngày 04 tháng 5 năm 2022
 
KẾ HOẠCH
SƠ TUYỂN ĐẠI HỌC KIỂM SÁT NĂM 2022
                           
    Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;
   Căn cứ Kế hoạch số 21/KH-VKSTC ngày 23/02/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát năm 2022.
   Để thực hiện đúng yêu cầu của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tại Công văn số 1360/VKSTC-V15 ngày 20/4/2022 và Công văn số 1472/VKSTC-V15 ngày 29/4/2022 về việc hướng dẫn công tác sơ tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2022.
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình xây dựng kế hoạch sơ tuyển phục vụ công tác tuyển sinh Đại học Kiểm sát năm 2022 như sau:
 
    I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
   1 - Mục đích: Lựa chọn được thí sinh có kết quả học tập tốt, có phẩm chất đạo đức và những năng lực cần thiết khác, góp phần đào tạo, tạo nguồn cán bộ phù hợp với yêu cầu của công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân và nhiệm vụ cải cách tư pháp.
   2 - Yêu cầu: Đảm bảo thực hiện đầy đủ, đúng đắn những quy định của Quy chế và các văn bản hướng dẫn về công tác tuyển sinh năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chủ trương tuyển sinh viên Đại học Kiểm sát năm 2022 theo đúng nội dung chỉ đạo, hướng dẫn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
   - Việc sơ tuyển phải được thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch, đúng quy định, đảm bảo kết quả sơ tuyển chính xác, khách quan; không phát sinh tiêu cực.
   - Đảm bảo về tiến độ thời gian quy định tại Hướng dẫn số 1360/VKSTC-V15 ngày 20/4/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
 
   II. NỘI DUNG CÔNG TÁC SƠ TUYỂN
   1. Thông báo việc sơ tuyển:
   1.1. Phòng Tổ chức cán bộ sao gửi Công văn số 1360/VKSTC-V15 ngày 20/4/2022; Công văn số 1472/VKSTC-V15 ngày 29/4/2022 và Thông báo sơ tuyển số 143/TB-T2-ĐT ngày 28/4/2022 của Trường Đại học kiểm sát Hà Nội cho Viện KSND cấp huyện để nghiên cứu, triển khai thực hiện (hoàn thành trước ngày 25/05/2022);
   1.2. Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện liên hệ với Phòng Giáo dục - Đào tạo cùng cấp để chỉ đạo đối với các Trường THPT.
Trực tiếp làm việc với các Trường THPT trên địa bàn để thông báo cho thí sinh và niêm yết công khai Thông báo sơ tuyển tại bảng tin của Nhà trường (hoàn thành trước ngày 06/5/2022).   
   2. Tiếp nhận hồ sơ dự sơ tuyển
   2.1. Các Viện KSND cấp huyện
   - Cử cán bộ tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự sơ tuyển của thí sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn; thời gian tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 25/5/2022. Kiểm tra, hướng dẫn thí sinh nộp đúng, nộp đủ các loại tài liệu có trong hồ sơ theo quy định và hướng dẫn thí sinh điền thông tin vào 01 Phiếu sơ tuyển (không cần dán ảnh) nộp kèm hồ sơ đăng ký dự sơ tuyển.
   - Thẩm tra sơ bộ lý lịch của thí sinh; lập danh sách trích ngang thí sinh đăng ký dự sơ tuyển tại địa bàn; thu lệ phí sơ tuyển 50.000đ/thí sinh và cấp giấy biên nhận nộp lệ phí sơ tuyển cho người đăng ký dự sơ tuyển và trích nộp về VKSND tỉnh 30.000 đông/hồ sơ theo quy định (kèm theo hồ sơ đăng ký dự sơ tuyển của thí sinh, hoàn thành trước ngày 25/5/2022).
   2.2. Phòng Tổ chức cán bộ VKSND tỉnh:
   - Xây dựng Kế hoạch sơ tuyển Đại học Kiểm sát năm 2022.
   - Cử cán bộ tiếp nhận hồ sơ, danh sách thí sinh, lệ phí sơ tuyển do các Viện KSND cấp huyện chuyển đến (hoàn thành trước ngày 27/5/2022).
   - Thông báo cho Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện nơi có thí sinh đăng ký dự sơ tuyển và thông báo trực tiếp đến các thí sinh về thời gian, địa điểm tiến hành sơ tuyển (chậm nhất là 05 ngày trước khi tiến hành sơ tuyển, hoàn thành trước ngày 01/6/2022).
   - Tổ chức sơ tuyển đối với những thí sinh đã đủ hồ sơ đăng ký dự sơ tuyển, với các nội dung sau đây:
   + Kiểm tra hồ sơ về tiêu chuẩn chính trị, độ tuổi, học lực.
   + Kiểm tra các tiêu chí về ngoại hình, sức khỏe.
   + Ghi vào 03 phiếu sơ tuyển (theo mẫu), có chữ ký của Trưởng Ban sơ tuyển và đóng dấu của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã sơ tuyển; 01 bản cấp cho thí sinh để nộp cùng hồ sơ xác nhận nhập học vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và thông báo của Nhà trường (nếu thí sinh trúng tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội); 01 bản gửi kèm theo hồ sơ đăng ký dự sơ tuyển về Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; 01 bản lưu tại Phòng Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.
    - Sau khi kết thúc việc sơ tuyển, gửi danh sách những thí sinh đạt yêu cầu về sơ tuyển (kèm theo hồ sơ dự sơ tuyển) đến Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, theo địa chỉ email: phongdaotao.dhkshn@gmail.com); đồng thời gửi danh sách thí sinh đạt yêu cầu về sơ tuyển (bản cứng) kèm hồ sơ dự sơ tuyển về Phòng đào tạo và quản lý sinh viên, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội trước ngày 07/7/2022.
 
   III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
   1. Địa điểm tiến hành và thời gian sơ tuyển:
* Ngày 08/6/2022 (Thứ 4):
   + Buổi sáng: Từ 08 giờ 00 phút, sơ tuyển thí sinh đăng ký hồ sơ dự sơ tuyển của các địa bàn: Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch và Ba Đồn.
   + Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 phút, sơ tuyển thí sinh đăng ký hồ sơ dự sơ tuyển của các địa bàn: Lệ Thủy, Quảng Ninh, Đồng Hới và Bố Trạch.
* Địa điểm sơ tuyển: Hội trường tầng 5, trụ sở VKSND tỉnh Quảng Bình.
   2. Phân công trách nhiệm:
    2.1. Phòng Tổ chức cán bộ là đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp triển khai thực hiện các nội dung theo hướng dẫn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội và chỉ đạo của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Quảng Bình.
   2.2. Viện trưởng Viện KSND cấp huyện triển khai kịp thời, đầy đủ nội dung tại điểm 1.2 và 2.1 mục II; Chuẩn bị và tạo điều kiện thuận lợi theo điểm 1 mục III của bản Kế hoạch này để Ban sơ tuyển hoàn thành tốt nhiệm vụ sơ tuyển; Quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời về Phòng Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh để phối hợp giải quyết./.
                               
Nơi nhận:
- VKSNDTC (V15);
- Các đ/c lãnh đạo;
- 17 đơn vị trực thuộc;
- Trang TTĐT VKS Quảng Bình;
- Lưu: VT, P15.
   VIỆN TRƯỞNG
    
         (Đã Ký)
  
Nguyễn Xuân Sanh
                            
        

Nguồn tin: VP-VKSQB

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

ĐĂNG NHẬP NỘI BỘ

LIÊN KẾT WEBSITE

kiểm sát online
Văn bản pháp luật
vksndtc
Võ Nguyên Giáp
Công báo điện tử quảng bình
Tuyển dụng công chức
Thư viện pháp luật
Bảo vệ pháp luật

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 9


Hôm nayHôm nay : 250

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 77376

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5630880

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn, việc xây dựng cổng thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình sẽ mang lại kết quả thế nào ?

Rất tốt

Bình thường

Tạm được

Không ý kiến