15:10 CAT Thứ hai, 22/07/2024
CHÀO MỪNG TRUY CẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

MENU

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 Thư viện pháp luật
 Văn bản ngành KSND

CALENDAR

TIN MỚI NHẤT

Trang nhất » Tin Tức » Thông báo

Kế hoạch tổng kết công tác năm 2023 và triển khai công tác năm 2024 của ngành Kiểm sát Quảng Bình

Thứ sáu - 17/11/2023 11:16
      VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     TỐI CAO                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 
             TỈNH QUẢNG BÌNH                                                   Quảng Bình, ngày 17 tháng 11 năm 2023
              Số: 2854/KH-VKS
 
KẾ HOẠCH
Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai công tác năm 2024
của ngành Kiểm sát Quảng Bình

 
       Thực hiện Kế hoạch số 215/KH-VKSTC ngày 14/11/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, VKSND tỉnh Quảng Bình ban hành Kế hoạch tổng kết công tác năm 2023 và triển khai công tác năm 2024 như sau:
       I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
       1. Mục đích
       1.1. Kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ năm 2023 của các đơn vị trong ngành Kiểm sát Quảng Bình; thông qua đó, làm rõ những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc thực hiện chưa đạt, chưa hoàn thành đối với những chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác; đề xuất nhân rộng những cách làm hay, biện pháp triển khai có hiệu quả nhiệm vụ công tác và khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2023.
       1.2. Xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm triển khai thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, của Ngành trong năm 2024 và những năm tiếp theo.
       2. Yêu cầu
       2.1. Việc kiểm điểm, đánh giá phải trung thực, chính xác, toàn diện đối với kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong năm 2023 và xác định đầy đủ, cụ thể, rõ ràng nhiệm vụ trọng tâm của từng đơn vị, từng lĩnh vực công tác kiểm sát năm 2024 và những năm tiếp theo.
       2.2. Chuẩn bị đầy đủ, kịp thời, có chất lượng, hiệu quả và đúng Kế hoạch các báo cáo, tài liệu và các điều kiện bảo đảm phục vụ tổng kết công tác năm 2023 và triển khai công tác năm 2024.
       II. NỘI DUNG TỔNG KẾT VÀ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ
       1. Nội dung tổng kết
       1.1. Trên cơ sở các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội liên quan đến công tác của ngành Kiểm sát nhân dân; Chỉ thị số 01 và các chỉ thị chuyên đề khác của Viện trưởng VKSND tối cao; Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân (ban hành kèm theo Quyết định số 139/QĐ/VKSTC ngày 29/4/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao); kế hoạch công tác năm 2023 của VKSND tỉnh Quảng Bình; các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy địa phương; kế hoạch, chương trình công tác của đơn vị... các đơn vị đánh giá kết quả từng lĩnh vực công tác trong năm 2023 của đơn vị mình. Trong đó, tập trung đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Chỉ thị số 01và các thông báo ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao, chú trọng đánh giá kết quả thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong năm 2023 của Ngành.
       1.2. Xác định nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp cụ thể nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2024 của các đơn vị và toàn Ngành; đề ra các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, thiếu sót và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong năm 2024.
       2. Tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2024
       2.1.Thời gian, địa điểm, hình thức
       - Thời gian: 1/2 ngày, dự kiến đầu tháng 01/2024, thời gian chính thức sẽ thông báo sau.
       - Địa điểm: Hội trường tầng 5, trụ sở VKSND tỉnh Quảng Bình.
       - Hình thức: Trực tiếp tại điểm cầu chính trụ sở VKSND tỉnh và trực tuyến đến VKSND cấp huyện.
       2.2. Thành phần dự Hội nghị
       2.2.1. Tại trụ sở VKSND tỉnh
       a. Khách mời
       - Đại diện lãnh đạo VKSND tối cao; Thường trực Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan tư pháp trên địa bàn; các ban, ngành hữu quan;
       - Nguyên lãnh đạo VKSND tỉnh qua các thời kỳ.
       b. Đại biểu trong Ngành
       - Chủ trì Hội nghị: Đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh;
       - Các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh; Trưởng, phó các Phòng; Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên, người lao động cơ quan VKSND tỉnh;
       - Viện trưởng VKSND các huyện, thị xã, thành phố.
       2.2.2. Điểm cầu VKSND các huyện, thị xã, thành phố
       - Lãnh đạo Viện, Kiểm sát viên, KTV, Chuyên viên, người lao động.
       III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
       1. Phân công nhiệm vụ xây dựng các báo cáo, tài liệu
       1.1. Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh
       a. Chủ trì, phối hợp xây dựng các dự thảo
       (1) Báo cáo tổng kết công tác năm 2023 của ngành Kiểm sát Quảng Bình;
       (2) Báo cáo tóm tắt công tác năm 2023 của ngành Kiểm sát Quảng Bình (bằng Video clip);
       (3) Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023; hướng dẫn, thẩm định, hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ và tham mưu cho Hội đồng thi đua khen thưởng đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân;
       (4) Báo cáo tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ năm 2023;
       (5) Báo cáo thống kê công tác nghiệp vụ năm 2023 của Ngành và Phụ lục một số chỉ tiêu nghiệp vụ;
       (6) Kế hoạch công tác năm 2024 của VKSND tỉnh Quảng Bình.
       b. Chuẩn bị các thủ tục, điều kiện tổ chức Hội nghị
       Chuẩn bị công tác hậu cần; Phát hành Giấy mời, Giấy triệu tập hội nghị; in ấn, đăng tải tài liệu; đảm bảo đường truyền trực tuyến. Mời phóng viên báo đài đưa tin về Hội nghị.
       1.2. Các Phòng thuộc VKSND tỉnh, VKSND các huyện, thị xã, thành phố
       (1) Báo cáo tổng kết công tác năm 2023;
       (2) Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023;
       (3) Báo cáo tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ năm 2023;
       (4) Xây dựng Báo cáo thống kê công tác nghiệp vụ năm 2023 của đơn vị và Phụ lục một số chỉ tiêu nghiệp vụ;
       (5) Báo cáo chuyên đề;
       (6) Chương trình, kế hoạch công tác năm 2024 của đơn vị và Hướng dẫn công tác đối với Viện kiểm sát cấp huyện.
       2. Thời hạn gửi các báo cáo, tài liệu phục vụ Hội nghị
       2.1. Thời điểm lấy số liệu xây dựng báo cáo từ ngày 01/12/2022 đến hết ngày 30/11/2023;
       - Đề cương báo cáo tổng kết và Phụ lục, các đơn vị tải về Tại đây.
       2.2. Thời hạn gửi các báo cáo:
       - Các Phòng thuộc VKSND tỉnh, VKSND các huyện, thị xã, thành phố gửi Báo cáo tổng kết công tác năm 2023 đến Văn phòng VKSND tỉnh trước 11h00 ngày 01/12/2023 (gửi 01 bản vào địa chỉ: vp_quangbinh@vks.gov.vn).
       - Các Phòng thuộc VKSND tỉnh gửi Báo cáo chuyên đề đến Văn phòng VKSND tỉnh trước 17h00 ngày 08/12/2023.
       - Văn phòng VKSND tỉnh dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2023; Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 trình Viện trưởng VKSND tỉnh ký ban hành trước ngày 04/12/2023.
       Một số lưu ý:
       - Khi xây dựng báo cáo, các đơn vị không nêu số liệu đơn thuần mà tập trung báo cáo những kết quả đạt được nổi bật trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của đơn vị mình như: kháng nghị; kiến nghị (bao gồm kiến nghị phòng ngừa); ký kết quy chế phối hợp; yêu cầu khởi tố; các quyết định thay đổi, hủy bỏ; án trọng điểm; phiên tòa rút kinh nghiệm, phiên tòa trực tuyến; hướng dẫn, trả lời thỉnh thị; thông báo rút kinh nghiệm; công tác xây dựng Ngành...
       3. Tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2024 của các Phòng thuộc VKSND tỉnh, VKSND các huyện, thị xã, thành phố
       Các Phòng thuộc VKSND tỉnh, VKSND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai công tác năm 2024 của đơn vị trước ngày 19/01/2024.
       Trưởng các Phòng thuộc VKSND tỉnh, Viện trưởng VKSND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch này.
       Văn phòng VKSND tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; tham mưu cho lãnh đạo VKSND tỉnh điều chỉnh, bổ sung nội dung Kế hoạch khi cần thiết./.

Nơi nhận:                                                                                              VIỆN TRƯỞNG
- VP VKSTC;
17 đơn vị;                                                                                          
Lãnh đạo Viện;                                                                                         (Đã ký) 
Lưu: VT, TH. 


                                                                                                       Nguyễn Tiến Hùng
 

Nguồn tin: VP-VKSQB

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

ĐĂNG NHẬP NỘI BỘ

LIÊN KẾT WEBSITE

VKSND tối cao
Thư điện tử công vụ
Quản lý văn bản
Chuyển đổi số
An toàn ANTT
kiểm sát online
Bảo vệ pháp luật
Bộ pháp điển

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 58

Thành viên online : 1

Khách viếng thăm : 57


Hôm nayHôm nay : 4094

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 119320

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 9200394

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn, việc xây dựng cổng thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình sẽ mang lại kết quả thế nào ?

Rất tốt

Bình thường

Tạm được

Không ý kiến