11:17 CAT Thứ năm, 02/02/2023
CHÀO MỪNG TRUY CẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

MENU

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 Thư viện pháp luật
 Văn bản ngành KSND

CALENDAR

TIN MỚI NHẤT

Trang nhất » Tin Tức » Thông báo

Kế hoạch tổng kết công tác năm 2022 và triển khai công tác năm 2023 ngành Kiểm sát Quảng Bình

Thứ ba - 22/11/2022 04:16
     VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     TỐI CAO                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 
             TỈNH QUẢNG BÌNH                                                   Quảng Bình, ngày 22 tháng 11 năm 2022
               Số: 2714/KH-VKS
 
KẾ HOẠCH
Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai công tác năm 2023
của ngành Kiểm sát Quảng Bình

       Thực hiện Kế hoạch số 180/KH-VKSTC ngày 15/11/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, VKSND tỉnh Quảng Bình ban hành Kế hoạch tổng kết công tác năm 2022 và triển khai công tác năm 2023 như sau:

       I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
       1. Mục đích
       1.1. Kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ năm 2022 của ngành Kiểm sát Quảng Bình; những kết quả tích cực và hạn chế, tồn tại trong từng lĩnh vực, đơn vị công tác; những khó khăn, vướng mắc và làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân. Biểu dương, khen thưởng những tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc năm 2022.
       1.2. Xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm triển khai thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ trong năm 2023 và những năm tiếp theo của đơn vị và toàn Ngành.
       2. Yêu cầu
       2.1. Việc kiểm điểm, đánh giá phải chính xác, trung thực, khách quan, toàn diện đối với kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ; phát hiện, làm rõ đầy đủ hạn chế, thiếu sót và tìm ra nguyên nhân khách quan, chủ quan, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, cá nhân trong việc thực hiện chưa đạt, chưa hoàn thành đối với những chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác; nhân rộng những cách làm hay, biện pháp triển khai có hiệu quả nhiệm vụ công tác.
       2.2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 phải được xác định một cách đầy đủ, cụ thể, rõ ràng trong từng khâu, từng lĩnh vực công tác bảo đảm tuân thủ đường lối chính sách của Đảng, các quy định của Hiến pháp, pháp luật, yêu cầu của Quốc hội, của Ngành; các giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ phải thiết thực, khắc phục được những hạn chế, tồn tại trong năm 2022 và những năm trước đây, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2023 và những năm tiếp theo của các đơn vị và toàn Ngành.
       2.3. Chuẩn bị đầy đủ, kịp thời, có chất lượng các báo cáo, tài liệu và điều kiện khác bảo đảm đối với việc tổng kết công tác năm 2022 và triển khai công tác năm 2023 hiệu quả, đúng Kế hoạch.

       II. NỘI DUNG TỔNG KẾT VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
       1. Nội dung tổng kết
       1.1. Trên cơ sở các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội; chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 27/12/2021 và các chỉ thị chuyên đề khác của Viện trưởng VKSND tối cao; kế hoạch công tác năm 2022 của VKSND tỉnh Quảng Bình; các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết số 96 của Quốc hội; chỉ tiêu của Ngành; các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy địa phương; kế hoạch, chương trình công tác của đơn vị... các đơn vị đánh giá kết quả từng khâu công tác trong năm 2022. Trong đó, tập trung đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 27/12/2021 và các thông báo ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao, những nhiệm vụ được xác định là trọng tâm, đột phá của đơn vị được phân công trong Kế hoạch công tác năm 2022 của VKSND tỉnh Quảng Bình.
       1.2. Xác định nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp cụ thể nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2023 của các đơn vị và toàn Ngành; đề ra các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, thiếu sót và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong năm 2023.
       2. Phân công nhiệm vụ
       2.1. Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh
       a. Chủ trì, phối hợp xây dựng các dự thảo
       (1) Báo cáo tổng kết công tác năm 2022 của ngành Kiểm sát Quảng Bình;
       (2) Báo cáo tóm tắt công tác năm 2022 của ngành Kiểm sát Quảng Bình (bằng Video clip);
       (3) Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022; hướng dẫn, thẩm định, hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ và tham mưu cho Hội đồng thi đua khen thưởng đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân;
       (4) Báo cáo tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ năm 2022;
       (5) Báo cáo thống kê công tác nghiệp vụ năm 2022 của Ngành và Phụ lục một số chỉ tiêu nghiệp vụ;
       (6) Kế hoạch công tác năm 2023 của VKSND tỉnh Quảng Bình.
       b. Chuẩn bị các thủ tục, điều kiện tổ chức Hội nghị
       Chuẩn bị công tác hậu cần; Phát hành Giấy mời, Giấy triệu tập hội nghị; in ấn, đăng tải tài liệu; đảm bảo đường truyền trực tuyến. Mời phóng viên báo đài đưa tin về Hội nghị.
       2.2. Các Phòng thuộc VKSND tỉnh, VKSND các huyện, thị xã, thành phố
       (1) Báo cáo tổng kết công tác năm 2022;
       (2) Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022;
       (3) Báo cáo tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ năm 2022;
       (4) Xây dựng Báo cáo thống kê công tác nghiệp vụ năm 2022 của đơn vị và Phụ lục một số chỉ tiêu nghiệp vụ;
       (5) Báo cáo chuyên đề;
       (6) Chương trình, kế hoạch công tác năm 2023 của đơn vị và Hướng dẫn công tác đối với Viện kiểm sát cấp huyện.
       3. Tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2023
       3.1.Thời gian, địa điểm, hình thức
       - Thời gian: 1/2 ngày, dự kiến cuối tháng 12/2022 hoặc đầu tháng 01/2023, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.
       - Địa điểm: Hội trường tầng 5, trụ sở VKSND tỉnh Quảng Bình.
       - Hình thức: Trực tiếp tại điểm cầu chính trụ sở VKSND tỉnh và trực tuyến đến VKSND cấp huyện.
       3.2. Thành phần dự Hội nghị
       3.2.1. Tại trụ sở VKSND tỉnh
       a. Khách mời
       - Đại diện lãnh đạo VKSND tối cao; Thường trực Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan tư pháp trên địa bàn; các ban, ngành hữu quan;
       - Nguyên lãnh đạo VKSND tỉnh qua các thời kỳ.
       b. Đại biểu trong Ngành
       - Chủ trì Hội nghị: Đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh;
       - Các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh; Trưởng, phó các Phòng; Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên, người lao động cơ quan VKSND tỉnh;
       - Viện trưởng VKSND các huyện, thị xã, thành phố.
       3.2.2. Điểm cầu VKSND các huyện, thị xã, thành phố
       - Lãnh đạo Viện, Kiểm sát viên, KTV, Chuyên viên, người lao động.
 
       III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
       1. Thời hạn gửi, xây dựng các báo cáo, tài liệu phục vụ Hội nghị
       1.1. Các Phòng thuộc VKSND tỉnh, VKSND các huyện, thị xã, thành phố gửi Báo cáo tổng kết công tác năm 2022 đến Văn phòng VKSND tỉnh trước 16h00 ngày 02/12/2022 (gửi 01 bản vào địa chỉ: vp_quangbinh@vks.gov.vn).
       1.2. Các phòng thuộc VKSND tỉnh gửi Báo cáo chuyên đề đến Văn phòng VKSND tỉnh trước 17h00 ngày 07/12/2022.
       1.3. Văn phòng VKSND tỉnh dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2022; Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 trình Viện trưởng VKSND tỉnh ký ban hành trước ngày 06/12/2022.
       Một số lưu ý:
       - Khi xây dựng báo cáo, các đơn vị không nêu số liệu đơn thuần mà tập trung báo cáo những kết quả đạt được nổi bật trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của đơn vị mình như: kháng nghị; kiến nghị (bao gồm kiến nghị phòng ngừa); ký kết quy chế phối hợp; yêu cầu khởi tố; các quyết định thay đổi, hủy bỏ; án trọng điểm; phiên tòa rút kinh nghiệm, phiên tòa trực tuyến; hướng dẫn, trả lời thỉnh thị; thông báo rút kinh nghiệm; công tác xây dựng Ngành..
       - Thời điểm lấy số liệu xây dựng báo cáo từ ngày 01/12/2021 đến hết ngày 30/11/2022.
       - Đề cương báo cáo tổng kết công tác năm 2022. Tải về Tại đây.
       2. Tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2023 của các Phòng thuộc VKSND tỉnh, VKSND các huyện, thị xã, thành phố
       Các Phòng thuộc VKSND tỉnh, VKSND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2023 của đơn vị trước ngày 11/01/2023.
       Trưởng các Phòng thuộc VKSND tỉnh, Viện trưởng VKSND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch này.
       Văn phòng VKSND tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; tham mưu cho lãnh đạo VKSND tỉnh điều chỉnh, bổ sung nội dung Kế hoạch khi cần thiết./.

Nơi nhận:                                                                                              VIỆN TRƯỞNG
17 đơn vị;                                                                                          
Lãnh đạo Viện;                                                                      
Lưu: VT, TH.                                                                                            (Đã ký)                    


                                                                                                       Nguyễn Tiến Hùng
 

Nguồn tin: VP-VKSQB

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

ĐĂNG NHẬP NỘI BỘ

LIÊN KẾT WEBSITE

kiểm sát online
Văn bản pháp luật
vksndtc
Võ Nguyên Giáp
Công báo điện tử quảng bình
Tuyển dụng công chức
Thư viện pháp luật
Bảo vệ pháp luật

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 105

Máy chủ tìm kiếm : 36

Khách viếng thăm : 69


Hôm nayHôm nay : 4917

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 10870

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6357982

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn, việc xây dựng cổng thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình sẽ mang lại kết quả thế nào ?

Rất tốt

Bình thường

Tạm được

Không ý kiến