09:33 CAT Chủ nhật, 14/08/2022
CHÀO MỪNG TRUY CẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 Thư viện pháp luật
 Văn bản ngành KSND

CALENDAR

TIN MỚI NHẤT

Trang nhất » Tin Tức » Thông báo

Kế hoạch tổng kết công tác năm 2021 và triển khai công tác năm 2022 của ngành Kiểm sát Quảng Bình

Thứ năm - 18/11/2021 10:47
     VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     TỐI CAO                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 
             TỈNH QUẢNG BÌNH                                                   Quảng Bình, ngày 18 tháng 11 năm 2021
               Số: 2301/KH-VKS
 
KẾ HOẠCH
Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai công tác năm 2022
của ngành Kiểm sát Quảng Bình

       Thực hiện Kế hoạch số 131/KH-VKSTC ngày 12/11/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Kế hoạch tổng kết công tác năm 2021 và triển khai công tác năm 2022 như sau:

       I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
       1. Mục đích
      1.1. Kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ năm 2021 của ngành Kiểm sát Quảng Bình; những kết quả tích cực và hạn chế, tồn tại trong từng lĩnh vực, đơn vị công tác; những khó khăn, vướng mắc và làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân.
      1.2. Xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm triển khai thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ trong năm 2022 và những năm tiếp theo của đơn vị và toàn Ngành.
       2. Yêu cầu
       2.1. Đánh giá chính xác, khách quan, toàn diện kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ; những hạn chế, tồn tại; nguyên nhân khách quan, chủ quan và trách nhiệm của tập thể lãnh đạo đối với những chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt, chưa hoàn thành; nhân rộng những biện pháp hiệu quả.
      2.2. Xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, bảo đảm cụ thể, đúng mục tiêu, nhiệm vụ trong từng lĩnh vực, khâu công tác, bám sát các quy định của Hiến pháp, pháp luật, yêu cầu của Quốc hội, của Ngành; các giải pháp đưa ra phải thiết thực, khắc phục được những hạn chế, tồn tại trong năm 2021, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2022 và những năm tiếp theo.
      2.3. Chuẩn bị đầy đủ, kịp thời, chất lượng các báo cáo, tài liệu và điều kiện khác bảo đảm việc tổng kết công tác năm 2021 và triển khai công tác năm 2022 hiệu quả, đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19.

       II. NỘI DUNG TỔNG KẾT VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
       1. Nội dung tổng kết
      Trên cơ sở các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội; chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 31/12/2020 và các chỉ thị chuyên đề khác của Viện trưởng VKSND tối cao; các kế hoạch, chương trình công tác năm 2021 của đơn vị; các nghị quyết. chỉ thị của cấp ủy địa phương; các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết 96 của Quốc hội; chỉ tiêu của Ngành;… Các đơn vị đánh giá kết quả từng khâu công tác trong năm 2021. Trong đó, tập trung đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Chỉ thị 01 của Viện trưởng VKSND tối cao, những nhiệm vụ được xác định là trọng tâm, đột phá của đơn vị được phân công trong Kế hoạch công tác năm 2021 của VKSND tỉnh Quảng Bình.
       2. Phân công nhiệm vụ
       2.1. Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh
       a. Chủ trì, phối hợp xây dựng các dự thảo:
       (1) Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 của ngành Kiểm sát Quảng Bình;
      (2) Báo cáo tóm tắt công tác năm 2021 của ngành Kiểm sát Quảng Bình (bằng Video clip);
       (3) Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021; hướng dẫn, thẩm định, hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ và tham mưu cho Hội đồng thi đua khen thưởng đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân;
       (4) Báo cáo tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ năm 2021;
      (5) Báo cáo thống kê công tác nghiệp vụ năm 2021 của Ngành và Phụ lục một số chỉ tiêu nghiệp vụ;
       (6) Kế hoạch công tác năm 2022 của VKSND tỉnh Quảng Bình.
       b. Chuẩn bị các thủ tục, điều kiện tổ chức Hội nghị
       Phát hành giấy mời, giấy triệu tập; in ấn, đăng tải tài liệu; chuẩn bị hội trường, đảm bảo đường truyền trực tuyến; xe đưa đón đại biểu. Mời phóng viên báo đài đưa tin về Hội nghị.
       2.2. Các Phòng thuộc VKSND tỉnh, VKSND các huyện, thị xã, thành phố
       (1) Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 (Đề cương báo cáo. Tải về Tại đây);
       (2) Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021;
       (3) Báo cáo tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ năm 2021;
       (4) Xây dựng Báo cáo thống kê công tác nghiệp vụ năm 2021 của đơn vị và Phụ lục một số chỉ tiêu nghiệp vụ;
       (5) Báo cáo chuyên đề;
      (6) Chương trình, kế hoạch công tác năm 2022 của đơn vị và Hướng dẫn công tác đối với Viện kiểm sát cấp huyện.
       3. Tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022
       3.1. Hình thức, thời gian, địa điểm
       - Hình thức: Trực tiếp và trực tuyến đến VKSND cấp huyện.
       - Thời gian: 1/2 ngày, dự kiến trong tháng 01/2022.
       - Địa điểm: Hội trường tầng 5, trụ sở VKSND tỉnh Quảng Bình.
       3.2. Thành phần dự Hội nghị
       a. Tại trụ sở VKSND tỉnh:
       * Khách mời
       - Đại diện lãnh đạo VKSND tối cao; Thường trực Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan tư pháp trên địa bàn; các ban, ngành hữu quan;
       - Nguyên lãnh đạo VKSND tỉnh qua các thời kỳ.
       * Thành phần thuộc VKSND tỉnh
       - Chủ trì Hội nghị: Đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh;
       - Các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh; Trưởng, phó các Phòng; Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên, người lao động cơ quan VKSND tỉnh;
       - Viện trưởng VKSND các huyện, thị xã, thành phố.
       b. Điểm cầu VKSND các huyện, thị xã, thành phố
       - Các Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên, người lao động.
       Lưu ý: Tùy theo tình hình dịch Covid-19 tại thời điểm tổ chức Hội nghị có thể điều chỉnh thành phần tham dự tại các điểm cầu để đảm bảo an toàn và hiệu quả của Hội nghị.

       III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
       1. Thời hạn gửi, xây dựng các báo cáo, tài liệu phục vụ Hội nghị
      1.1. Các Phòng thuộc VKSND tỉnh, VKSND các huyện, thị xã, thành phố gửi Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 đến Văn phòng VKSND tỉnh trước 17h00 ngày 02/12/2021 (gửi 01 bản vào địa chỉ: vp_quangbinh@vks.gov.vn).
       1.2. Các phòng thuộc VKSND tỉnh gửi Báo cáo chuyên đề đến Văn phòng VKSND tỉnh trước 17h00 ngày 06/12/2021.
      1.3. Văn phòng VKSND tỉnh dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2021; Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 trình Viện trưởng VKSND tỉnh ký ban hành trước ngày 06/12/2021.
       2. Tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022 của các Phòng thuộc VKSND tỉnh, VKSND các huyện, thị xã, thành phố
       Sau khi tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022 ngành Kiểm sát Quảng Bình; các Phòng, VKSND các huyện, thị xã, thành phố gửi Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022 của đơn vị về Văn phòng VKS tỉnh.
       Trưởng các Phòng thuộc VKSND tỉnh, Viện trưởng VKSND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch này.
       Văn phòng VKSND tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; tham mưu cho lãnh đạo VKSND tỉnh điều chỉnh, bổ sung nội dung Kế hoạch khi cần thiết./.

Nơi nhận:                                                                                              VIỆN TRƯỞNG
17 đơn vị;                                                                                          
Lãnh đạo Viện;                                                                      
Lưu: VT, TH.                                                                                            (Đã ký)                    


                                                                                                       Nguyễn Xuân Sanh

Nguồn tin: VP-VKSQB

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

ĐĂNG NHẬP NỘI BỘ

LIÊN KẾT WEBSITE

kiểm sát online
Văn bản pháp luật
vksndtc
Võ Nguyên Giáp
Công báo điện tử quảng bình
Tuyển dụng công chức
Thư viện pháp luật
Bảo vệ pháp luật

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 18

Thành viên online : 2

Khách viếng thăm : 16


Hôm nayHôm nay : 729

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 47467

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5812884

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn, việc xây dựng cổng thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình sẽ mang lại kết quả thế nào ?

Rất tốt

Bình thường

Tạm được

Không ý kiến