07:43 EST Thứ sáu, 22/01/2021
CHÀO MỪNG TRUY CẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 Thư viện pháp luật
 Văn bản ngành KSND

CALENDAR

TIN MỚI NHẤT

Trang nhất » Tin Tức » Thông báo

Kế hoạch tổng kết công tác năm 2020 và triển khai công tác năm 2021 của ngành Kiểm sát Quảng Bình

Thứ hai - 23/11/2020 20:22
     VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     TỐI CAO                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 
             TỈNH QUẢNG BÌNH                                                   Quảng Bình, ngày 23 tháng 11 năm 2020
               
Số: 2999/VP-VKS

KẾ HOẠCH
Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai công tác năm 2021
của ngành Kiểm sát Quảng Bình

Thực hiện Kế hoạch số 128/KH-VKSTC ngày 16/11/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Kế hoạch tổng kết công tác năm 2020 và triển khai công tác năm 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
1.1. Kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ năm 2020 của ngành Kiểm sát Quảng Bình; những kết quả tích cực và hạn chế, tồn tại trong từng lĩnh vực, đơn vị công tác; những khó khăn, vướng mắc và làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân.
1.2. Xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm triển khai thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ trong năm 2021 và những năm tiếp theo của đơn vị và toàn Ngành.
2. Yêu cầu
2.1. Đánh giá chính xác, khách quan, toàn diện kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ; những hạn chế, tồn tại; nguyên nhân khách quan, chủ quan và trách nhiệm của tập thể lãnh đạo đối với những chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt, chưa hoàn thành; nhân rộng những biện pháp hiệu quả.
2.2. Xác định đúng mục tiêu, nhiệm vụ; từng đơn vị phải đưa ra các giải pháp thiết thực, cụ thể trong từng lĩnh vực, khâu công tác bảo đảm khắc phục những tồn tại, hạn chế; đồng thời xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 bám sát các quy định của Hiến pháp, pháp luật, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2021.
2.3. Chuẩn bị đầy đủ, kịp thời, chất lượng các báo cáo, tài liệu và điều kiện khác bảo đảm việc tổng kết công tác năm 2020 và triển khai công tác năm 2021 hiệu quả, đúng kế hoạch.

II. NỘI DUNG TỔNG KẾT VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
1. Nội dung tổng kết
Trên cơ sở các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội và chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Bình; kế hoạch, chương trình công tác năm 2020 của đơn vị… Các đơn vị báo cáo kết quả công tác năm 2020, trong đó tập trung vào những nội dung sau:
- Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ nêu trong Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao; Kế hoạch công tác số 28/KH-VKSQB ngày 06/01/2020 của VKSND tỉnh Quảng Bình; các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Quốc hội, của Ngành; những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân.
- Công tác phối hợp với các ngành, các cấp trong phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội để phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp.
- Công tác xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn, thi hành pháp luật và công tác trả lời thỉnh thị, hướng dẫn nghiệp vụ.
- Các hoạt động của cơ quan, đơn vị nhân kỷ niệm 60 năm thành lập Ngành, nhằm nâng cao vị thế, vai trò của VKSND và hình ảnh người cán bộ Kiểm sát.
- Xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhằm hoàn thành tốt công tác năm 2021; kiến nghị giải pháp khắc phục hạn chế, tồn tại, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác năm 2021.
2. Phân công nhiệm vụ
2.1. Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh
a. Chủ trì, phối hợp xây dựng các văn bản sau:
(1) Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 của ngành Kiểm sát Quảng Bình;
(2) Báo cáo những biện pháp hiệu quả; khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất;
(3) Báo cáo công tác kiểm tra, hướng dẫn và trả lời thỉnh thị;
(4) Báo cáo kết quả công tác tổ chức hội nghị, hội thảo;
(5) Kế hoạch công tác trọng tâm năm 2021 của VKSND tỉnh Quảng Bình;
(6) Báo cáo thống kê công tác nghiệp vụ năm 2020 của toàn Ngành và thống kê số liệu theo Phụ lục IV (kèm Kế hoạch này);
(7) Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020; hướng dẫn, thẩm định, hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ và tham mưu cho Hội đồng TĐKT đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân.
b. Chuẩn bị các thủ tục, điều kiện tổ chức Hội nghị
Phát hành giấy mời, giấy triệu tập; in ấn, đăng tải tài liệu; chuẩn bị hội trường, đảm bảo đường truyền trực tuyến; xe đưa đón đại biểu. Mời phóng viên báo đài đưa tin về Hội nghị.
2.2. Các Phòng thuộc VKSND tỉnh, VKSND các huyện, thị xã, thành phố
(1) Báo cáo tổng kết công tác năm 2020;
(2) Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020;
(3) Chương trình, kế hoạch công tác năm 2021 của đơn vị và Hướng dẫn công tác đối với Viện kiểm sát cấp dưới;
(4) Thống kê số liệu 12 tháng năm 2020 và Phụ lục một số chỉ tiêu nghiệp vụ (Phụ lục IV kèm Kế hoạch này);
(5) Báo cáo chuyên đề.
Một số lưu ý:
- Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 xây dựng theo mẫu số 41 (ban hành kèm theo QĐ số 386/QĐ-VKSTC ngày 10/10/2017. 
Tải về Tại đây) và Đề cương kèm theo Kế hoạch này (Phụ lục III. Tải về Tại đây).
- Báo cáo chuyên đề cần phản ánh rõ tình hình, kết quả trong phạm vi của chuyên đề; có số liệu đầy đủ; phân tích, chứng minh cụ thể và nhận định, đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại; nguyên nhân chủ quan, khách quan và trọng tâm nhất là phải tham mưu, đề xuất được các giải pháp thiết thực, cụ thể, khả thi để triển khai thực hiện rộng rãi.
3. Tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021
3.1. Hình thức, thời gian, địa điểm
- Hình thức: Trực tiếp và trực tuyến đến VKSND cấp huyện.
- Thời gian: 1/2 ngày, dự kiến trong tháng 01/2021.
- Địa điểm: Hội trường tầng 5, trụ sở VKSND tỉnh Quảng Bình; trực tuyến đến 08 điểm cầu VKSND cấp huyện.
3.2. Thành phần dự Hội nghị
a. Tại trụ sở VKSND tỉnh:
* Khách mời
- Đại diện lãnh đạo VKSND tối cao; Thường trực Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan tư pháp trên địa bàn; các ban, ngành hữu quan;
- Nguyên lãnh đạo VKSND tỉnh qua các thời kỳ.
* VKSND tỉnh
- Chủ trì Hội nghị: Đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh;
- Các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh; Trưởng, phó các Phòng; Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên, người lao động cơ quan VKSND tỉnh;
- Viện trưởng VKSND các huyện, thị xã, thành phố.
b. Các điểm cầu VKSND các huyện, thị xã, thành phố
- Lãnh đạo Viện, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên, người lao động.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thời hạn gửi các báo cáo, thống kê
1.1. Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 (Phụ lục III); Thống kê số liệu 12 tháng năm 2020 và Phụ lục một số chỉ tiêu nghiệp vụ (Phụ lục IV): các Phòng thuộc VKSND tỉnh, VKSND các huyện, thị xã, thành phố gửi về Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh trước 17h00 ngày 01/12/2020 (đồng thời gửi 01 bản mềm vào địa chỉ: vp_quangbinh@vks.gov.vn).
1.2. Các phòng thuộc VKSND tỉnh gửi Báo cáo chuyên đề đến Văn phòng VKSND tỉnh trước 17h00 ngày 04/12/2020.
1.3. Văn phòng VKSND tỉnh dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2020; Báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm 2020 trình Viện trưởng VKSND tỉnh ký ban hành trước ngày 06/12/2020.
1.4. Sau khi VKSND tỉnh ban hành Chương trình, kế hoạch công tác năm 2021, các đơn vị gửi Kế hoạch công tác năm 2021 của đơn vị về Văn phòng VKSND tỉnh.
2. Tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021 của các Phòng thuộc VKSND tỉnh, VKSND các huyện, thị xã, thành phố
Sau khi tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021 ngành Kiểm sát Quảng Bình, các đơn vị gửi Kế hoạch triển khai công tác năm 2021 của đơn vị về Văn phòng VKSND tỉnh.
Trưởng các Phòng thuộc VKSND tỉnh, Viện trưởng VKSND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch này.
Văn phòng VKSND tỉnh đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; tham mưu cho lãnh đạo VKSND tỉnh điều chỉnh, bổ sung nội dung Kế hoạch khi cần thiết./.

Nơi nhận:                                                                                                   VIỆN TRƯỞNG
Lãnh đạo Viện (để chỉ đạo);                                                              
17 đơn vị (để thực hiện);                                                                      
Lưu: VT, TH.                                                                                                 (Đã ký)                                                                                                                                Nguyễn Xuân Sanh
 

Nguồn tin: VP-VKSQB

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

ĐĂNG NHẬP NỘI BỘ

LIÊN KẾT WEBSITE

kiểm sát online
Văn bản pháp luật
vksndtc
Võ Nguyên Giáp
Công báo điện tử quảng bình
Tuyển dụng công chức
Thư viện pháp luật
Bảo vệ pháp luật

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 9


Hôm nayHôm nay : 1740

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 57801

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4187437

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn, việc xây dựng cổng thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình sẽ mang lại kết quả thế nào ?

Rất tốt

Bình thường

Tạm được

Không ý kiến