Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Hới thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. - Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tỉnh Quảng Bình
12:45 CAT Thứ năm, 17/10/2019
  

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 Thư viện pháp luật
 Văn bản ngành KSND

CALENDAR

TIN MỚI NHẤT

Trang nhất » Tin Tức » Giải Búa liềm vàng 2019

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Hới thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

Thứ ba - 17/09/2019 03:08
Viện kiểm sát nhân dân - với chức năng là cơ quan thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, là cơ quan quan trọng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Là cơ quan đảm bảo pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh và thống nhất, bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Với vai trò quan trọng đó ngành Kiểm sát nhân dân đã đặt ra nhiều yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ nhằm nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngủ Kiểm sát viên đáp ứng yêu cầu công việc đặc thù của ngành, xứng đáng với nhiệm vụ nặng nề nhưng cũng đầy vinh dự mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Với mong muốn đưa đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên ngày càng giỏi nghiệp vụ, nâng cao chất lượng giải quyết vụ, việc và thực hiện một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm"  nhằm xây dựng người cán bộ kiểm sát đủ đức, đủ tài luôn hoàn thành tốt mọi công việc được phân công.
Nội dung, ý nghĩa cuộc vận động
Nội dung phong trào được xây dựng dựa trên các quy định của Đảng về cán bộ công chức và các yêu cầu công tác của ngành, nội dung phong trào mang tính chất bao quát, thể hiện sự toàn diện cả về chuyên môn nghiệp vụ, tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và bản lĩnh của người cán bộ kiểm sát. Ý nghĩa bao quát, toàn diện của từng khẩu hiệu trong cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” như sau:
Thứ nhất: Cán bộ kiểm sát phải vững về chính trị
Để bảo vệ pháp luật, bảo vệ công lý và pháp chế xã hội chủ nghĩa người cán bộ kiểm sát phải có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, luôn trung thành và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Gương mẫu chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để không ngừng nâng cao kiến thức về trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác.
Thứ hai: Cán bộ kiểm sát phải giỏi về nghiệp vụ
Đó là những cán bộ có khả năng vận dụng tốt kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ vào hoạt động thực tiễn để tham mưu, giải quyết công việc có chất lượng, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. Thực hiện đầy đủ các thao thác, quy trình chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực công tác được giao, có khả năng phát hiện vi phạm, tội phạm và tham gia giải quyết các vụ, việc khó khăn, có tính chất phức tạp, bảo đảm các yếu tố chính trị, pháp luật và nghiệp vụ.
Thứ ba: Cán bộ kiểm sát phải tinh thông về pháp luật
Không chỉ giỏi về nghiệp vụ mà người cán bộ kiểm sát còn phải tinh thông về pháp luật, nắm vững và áp dụng đúng các quy định của pháp luật trên tất cả các lĩnh vực, nhất là các quy định của pháp luật trong lĩnh vực công tác được giao để giải quyết công việc được nhanh chóng, chính xác, có chất lượng, hiệu quả, biết gắn nhiệm vụ công tác được giao với yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, nhiệm vụ tuyên truyền pháp luật.
Thứ tư: Cán bộ kiểm sát phải công tâm và bản lĩnh
Người cán bộ kiểm sát khi giải quyết công việc phải khách quan, công bằng, đúng chính sách, pháp luật. Có lương tâm, đạo đức nghề nghiệp, khi đề xuất giải quyết một vụ việc, nhất là xem xét, đánh giá chứng cứ hoặc đường lối giải quyết một vụ án phải thật sự khách quan, đầy đủ, toàn diện, việc ban hành các quyết định phải phù hợp chính xác, trung thực, thẳng thắn và minh bạch.
Bản lĩnh của người cán bộ kiểm sát là tinh thần dũng cảm bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân, bảo vệ quan điểm, chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, không bị dao động trước sức ép, tác động tiêu cực của bất kỳ đối tượng nào khác. Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm với quyết định của mình, có thái độ kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm, các hành vi tham nhũng, tiêu cực.
Thứ năm: Cán bộ kiểm sát phải kỷ cương và trách nhiệm
Ngoài các yêu cầu về nghiệp vụ, tư tưởng chính trị thì người cán bộ kiểm sát cần có ý thức tổ chức kỷ luật, tuân thủ, chấp hành nghiêm túc các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của đơn vị và của Ngành về kỷ luật nghiệp vụ, kỷ luật lao động, lề lối làm việc, quy tắc ứng xử, sử dụng trang phục, nếp sống văn hóa, văn minh công sở.
Luôn đề cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, thực hiện đầy đủ quyền hạn, quy trình chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác. Chủ động hoàn thành nhiệm vụ được giao có chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ. Có ý thức xây dựng đơn vị đoàn kết, vững mạnh, có tinh thần giúp đỡ, phối hợp với đồng nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ.
Quá trình triển khai, thực hiện cuộc vận động.
Để đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên ngành Kiểm sát nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của cuộc vận động, tạo sự chuyển biến rõ rệt, tích cực về hành động, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong kỹ năng, kinh nghiệm cũng như việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lương tâm trách nhiệm với nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, góp phần bảo vệ pháp luật bảo đảm tình hình trật tự an ninh chính trị của địa phương. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Hới đã triển khai việc thực hiện cuộc vận động và cụ thể hóa nội dung cuộc vận động đến toàn thể cán bộ thông qua nhiều hình thức, nội dung, phương pháp nhằm thực hiện cuộc vận động sát với thực tiễn nhiệm vụ trong từng khâu công tác, đã lồng ghép việc triển khai cuộc vận động trong các cuộc họp cơ quan, chi bộ, các buổi sinh hoạt chuyên đề, các phiên tòa lưu động, phiên tòa rút kinh nghiệm, các cuộc thi chúng tôi là Kiểm sát viên, …vv.
Đồng thời đơn vị đã gắn việc thực hiện cuộc vận động với phong trào thi đua thực hiện tốt Chỉ thị công tác hàng năm của Viện trưởng VKSNDTC và gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với việc rèn luyện 5 đức tính của người cán bộ Kiểm sát theo lời dạy của Bác Hồ "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn" coi đây là biện pháp, hoạt động thiết thực.
Kết quả đạt được từ cuộc vận động:
Qua hơn 07 năm thực hiện cuộc vận động với những phương pháp cụ thể, linh hoạt và sáng tạo. Tập thể cán bộ, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Hới đã có những chuyển biến rõ nét về nhận thức và năng lực công tác, có tinh thần trách nhiệm hơn trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, chất lượng hiệu quả công việc được nâng lên trong tất cả các lĩnh vực công tác, như: Đối với công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố và xét xử, đơn vị đã cử Kiểm sát viên có đủ năng lực trình độ kiểm sát chặt chẽ ngay từ giai đoạn giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và suốt quá trình điều tra vụ án, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng nâng cao chất lượng kiểm sát điều tra, hạn chế đến mức thấp nhất việc trả hồ sơ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng. Thực hiện tốt chủ trương “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra”, thường xuyên bám sát tiến độ điều tra vụ án. Chú trọng đề ra và nâng cao chất lượng, hiệu quả yêu cầu điều tra, đảm bảo việc thu thập chứng cứ đầy đủ, toàn diện, đúng pháp luật, không có trường hợp nào oan sai hoặc đình chỉ do hành vi không cấu thành tội phạm.
Trong lĩnh vực dân sự, hành chính: Hàng năm tại đơn vị thụ lý giải quyết từ 500 - 600 vụ, việc. Qua công tác kiểm sát giải quyết với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo và sự nổ lực của Kiểm sát viên trong đơn vị nên công tác kiểm sát giải quyết án dân sự luôn được thực hiện chặt chẽ ngay từ khâu thụ lý vụ án đến khi giải quyết xong, bảo đảm việc giải quyết đúng quy định của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, không để việc giải quyết kéo dài, không có trường hợp hủy án do lỗi của Kiểm sát viên. Kiểm sát viên được phân công kiểm sát giải quyết án dân sự luôn kiểm sát chặt chẽ, kịp thời phát hiện các vi phạm của Tòa án trong việc thu thập chứng cứ cũng như nội dung vụ án để chủ động ra yêu cầu thu thập bổ sung chứng cứ, ban hành kiến nghị, kháng nghị để Tòa án khắc phục vi phạm đảm bảo các bản án quyết định của Tòa án đều có căn cứ, đúng pháp luật và thấu tình đạt lý. Từ năm 2012 đến nay đã ban hành 12 kháng nghị, 23 kiến nghị và 15 yêu cầu. Nội dung căn cứ kiến nghị, kháng nghị, yêu cầu có căn cứ nên được Tòa án thực hiện. Chất lượng giải quyết án dân sự ngày càng được nâng cao so với những năm trước đây. Khẳng định được vị thế của Viện kiểm sát trong công tác kiểm sát giải quyết án dân sự, hành chính.
Trong các đợt thi đua: Hàng năm nhiều cá nhân và tập thể đơn vị được các cấp, ngành tặng nhiều bằng khen cao quý, nhiều năm liền đơn vị được Viện KSND tối cao tặng bằng khen tập thể lao động xuất sắc. Năm 2012, 2017, 2018 được VKSNDTC tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối. Năm 2014, 2016 được Viện KSNDTC tặng bằng khen tập thể có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Hàng năm, chi bộ Viện KSND thành phố Đồng Hới được Thành ủy Đồng Hới tặng bằng khen tổ chức Đảng đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh” và được Liên đoàn lao động tỉnh, Hội luật gia tỉnh tặng nhiều bằng khen xuất sắc trong hoạt động của công đoàn, chi hội luật gia.  Nhiều cá nhân được công nhận chiến sỹ thi đua cơ sở, chiến sĩ thi đua ngành, được Viện kiểm sát ND tối cao tặng bằng khen trong các đợt thi đua ngắn hạn như cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.
Bên cạnh việc chỉ đạo, quán triệt việc thực hiện cuộc vận động vào những hoạt động chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên của ngành. Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Hới đã lồng ghép triển khai thực hiện cuộc vận động thông qua các hình thức phong phú khác mang lại hiệu quả cao, cụ thể như sau:
Một là: Nâng cao kỷ năng nghiệp vụ, bản lĩnh của Kiểm sát viên qua các phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp
Để đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, nâng cao kỷ năng, bản lĩnh của Kiểm sát viên tại các phiên tòa đảm bảo thực hiện thành công cuộc vận động và thực hiện Nghị quyết 49 của Bộ chính trị về cải cách tư pháp, Chỉ thị hàng năm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, kế hoạch công tác của ngành. Hàng năm Viện KSND thành phố Đồng Hới đã phối hợp với Tòa án lựa chọn các vụ án đa dạng, phức tạp, điển hình để tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm cho toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên nhằm giúp Kiểm sát viên có động lực hơn trong việc nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án, dự đoán các tình huống phát sinh tại phiên tòa để chủ động xử lý, chuẩn bị đầy đủ các tài liệu để thực hiện tốt chức năng tại phiên tòa, nhất là nâng cao kỷ năng tranh tụng, từ đó hình thành nên một thói quen tốt, nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm, năng lực và bản lĩnh, sự linh hoạt của Kiểm sát viên tại phiên tòa.

Liên ngành tổ chức họp rút kinh nghiệm

Thông qua cuộc họp rút kinh nghiệm giúp Kiểm sát viên phát huy những ưu điểm đã đạt được đồng thời cũng tiếp tục trau dồi, hoàn thiện bản thân khắc phục những điểm còn tồn tại. Tích lũy kinh nghiệm để ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của Kiểm sát viên tại các phiên tòa.
Hai là: Tổ chức cuộc thi chúng tôi là Kiểm sát viên
Một trong những biện pháp tích cực và hiệu quả, khích lệ cán bộ thi đua học tập trau dồi kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ để trở thành người cán bộ Kiểm sát giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật đó là việc tổ chức các cuộc thi. Ngành kiểm sát đã tổ chức cuộc thi kiểm sát viên giỏi với hình thức thi đa dạng, phong phú, thu hút sự hưởng ứng tích cực của toàn thể cán bộ, tạo động lực cho cán bộ học hỏi thêm nhiều kiến thức.

 

    Cuộc thi chúng tôi là Kiểm sát viên

Qua các cuộc thi, cán bộ có cơ hội được giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, việc tham gia cuộc thi cũng là một trong những phương pháp học tập rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng xử lý tình huống vô cùng hiệu quả giúp cán bộ có thể cập nhật các quy định của pháp luật vào thực tiễn một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất.
Ba là: Thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm trau dồi kiến thức pháp luật cho cán bộ, Kiểm sát viên.
Hàng năm lãnh đạo Viện KSND thành phố Đồng Hới phối hợp cùng Chi hội luật gia tổ chức phổ biến nội dung những văn bản pháp luật mới đến toàn thể cán bộ, nhằm giúp cán bộ, Kiểm sát viên kịp thời nắm vững các quy định mới của pháp luật để áp dụng vào thực tiễn một cách chính xác.

 

Viện KSND thành phố Đồng Hới tổ chức sinh hoạt chuyên đề 
phổ biến các thông tư mới có hiệu lực trong tố tụng hình sự

Bốn là: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật đến nhân dân
Bên cạnh các hoạt động nghiệp vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Viện kiểm sát cũng phối hợp với các cơ quan tư pháp và các tổ chức đoàn thể khác thực hiện việc tuyên truyền pháp luật đến nhân dân địa phương bằng nhiều hoạt động thiết thực như thông qua các phiên tòa xét xử lưu động, đoàn thanh niên tổ chức tuyên truyền pháp luật tại các xã phường, trường học. Kiểm sát viên trong đơn vị tích cực viết các tin bài chia sẽ kinh nghiệm công tác, trao đổi nghiệp vụ trên các báo, tạp chí của ngành, nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, giúp người dân chủ động phòng chống tội phạm, bảo vệ quyền lợi của mình khi bị xâm phạm cũng như tránh xa các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương cũng như nâng cao vai trò trách nhiệm, năng lực và nhiệt huyết của cán bộ kiểm sát.
Phương hướng thực hiện cuộc vận động trong thời gian tới.
Để tiếp tục nâng cao kỹ năng, trình độ năng lực của Kiểm sát viên theo tinh thần cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới, cần tiếp tục thực hiện một số biện pháp sau:
Một là: Lãnh đạo đơn vị cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý điều hành công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Lựa chọn những cán bộ, Kiểm sát viên có bản lĩnh chính trị, có trình độ năng lực để đảm nhiệm từng khâu công tác phù hợp. Đồng thời thường xuyên kiểm tra đôn đốc, chỉ đạo cán bộ, Kiểm sát viên kiểm sát chặt chẽ ngay từ khi thụ lý giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, thụ lý vụ, việc dân sự..... cho đến khi giải quyết xong vụ án.
Hai là: Trong quá trình thực thi nhiệm vụ Kiểm sát viên phải không ngừng nghiên cứu học tập kinh nghiệm của đồng nghiệp và tăng cường nghiên cứu các văn bản pháp luật, đặc biệt là phải nắm vững các quy định của pháp luật trong các lĩnh vực và quy chế nghiệp vụ của ngành nhằm trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ cho bản thân từ đó mới có thể vận dụng hiệu quả vào công tác kiểm sát.
Ba là: Chú trọng công tác đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ nhằm lựa chọn được những cán bộ, KSV có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao. Việc đánh giá, sử dụng cán bộ là một vấn đề hết sức quan trọng trong công tác cán bộ, đánh giá đúng mới bố trí sử dụng cán bộ đúng năng lực sở trường. Việc đánh giá cán bộ, KSV cần phải căn cứ vào hệ thống tiêu chuẩn chức danh, đối với cán bộ, KSV làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ, nhưng cần phải lấy trách nhiệm, số lượng và chất lượng, hiệu quả hoạt động chuyên môn, ý thức kỷ luật nghiệp vụ làm thước đo chủ yếu.
Bốn là: Tiếp tục tổ chức các cuộc thi về kỷ năng, trình độ nghiệp vụ của Kiểm sát viên để khích lệ cán bộ hăng say nghiên cứu, học tập. Đồng thời cần có chế độ khen thưởng phù hợp, kịp thời đối với những cán bộ có thành tích xuất sắc trong công tác nghiệp vụ tạo động lực và nhiệt huyết cho cán bộ trong giải quyết công việc được giao.
 
Trở thành người cán bộ kiểm sát có đủ đức, đủ tài luôn hoàn thành tốt mội nhiệm vụ được giao sẽ góp phần xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân trong sạch, vững mạnh toàn diện, tạo được niềm tin với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

 

Tác giả bài viết: Thu Hiền_VKS TP. Đồng Hới

Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

ĐĂNG NHẬP NỘI BỘ

LIÊN KẾT WEBSITE

Búa liềm vàng 2019
kiểm sát online
Võ Nguyên Giáp
Bảo vệ pháp luật

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 0


Hôm nayHôm nay : 3392

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 76417

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4556140

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn, việc xây dựng cổng thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình sẽ mang lại kết quả thế nào ?

Rất tốt

Bình thường

Tạm được

Không ý kiến