08:41 CAT Chủ nhật, 14/08/2022
CHÀO MỪNG TRUY CẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 Thư viện pháp luật
 Văn bản ngành KSND

CALENDAR

TIN MỚI NHẤT

Trang nhất » Tin Tức » Thông báo

Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua” Ngành Kiểm sát nhân dân thi đua rèn luyện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Thứ năm - 16/06/2022 04:28
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
               TỐI CAO
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
       TỈNH QUẢNG BÌNH
            ________________    
 

    Số:1174A/KH-VKSQB
   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
     Quảng Bình, ngày 06 tháng 6 năm 2022
                                                       

 
KẾ HOẠCH
Tổ chức thực hiện phong trào thi đua” Ngành Kiểm sát nhân dân thi đua rèn luyện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh” Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”


    Thực hiện Kế hoạch số 74/KH-VKSTC ngày 26/5/2022 của Viện KSND tối cao thực hiện Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua: Ngành Kiểm sát nhân dân thi đua rèn luyện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Gắn việc thực hiện phong trào thi đua với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-TW khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóatrong nội bộ”, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” và Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh
- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tu dưỡng rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức của công chức, viên chức và người lao động; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, phòng chống tham nhũng, tiêu cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, qua đó xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình gương mẫu tận tụy, trách nhiệm kỷ cương; học tập và làm theo lời dạy, tư tưởng phong cách đạo đức Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trong mọi lĩnh vực công tác.
- Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức và người lao động VKS hai cấp tỉnh Quảng Bình có khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của ngành KSND hai cấp tỉnh Quảng Bình góp phần “ Xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”
2. Yêu cầu
- Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng với nội dung hình thức phong phú, thiết thực, có tiêu chí rõ ràng, cụ thể, gắn với yêu cầu thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị, chức trách nhiệm vụ công chức, viên chức và người lao động, phù hợp các quy định của Đảng, Nhà nước và tình hình thực tiễn của từng địa phương, đơn vị.
Luôn đề cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào thi đua. Tổ chức thực hiện phong trào phải thường xuyên, liên tục, có đôn đốc, kiểm tra đánh giá sơ kết, tổng kết. kịp thời phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, các sáng kiến, kinh nghiệm hay trong phong trào thi đua
II. ĐỐI TƯỢNG, NỌI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA
             1.Đối tượng
           1.1.Tập thể: Các phòng trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các đơn vị Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện
           1.2.Cá nhân: cán bộ, công chức và người lao động Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Bình
            2.Nội dung phong trào thi đua
 Các đơn vị Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Bình thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch, tổ chức hưởng ứng, triển khai phong trào thi đua: Ngành Kiểm sát nhân dân thi đua rèn luyện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”; với phương châm: “ Đoàn kết, đổi mới trách nhiệm, kỷ cương, thực chất, hiệu quả”. Tập trung thi đua thực hiện các nội dung chủ yếu sau:
  2.1.Thi đua thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương số 04-NQ/TW khóa XII về “ Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”; tự “tự chuyển hóatrong nội bộ”, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” và Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
 2.2. Thi đua học tập và làm theo lời dạy, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hằng ngày, trong mọi lĩnh vực công tác; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức và người lao động có khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức của công chức, viên chức và người lao động; tăng cường kỷ cương, kỷ luật phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
2.3.Thi đua phát huy sáng kiến, giải pháp trong công tác chuyên môn nghiệp vụ nhằm tăng cường hiệu quả công tác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
2.4. Thi đua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kịp thời thông tin về mọi mặt hoạt động của đơn vị, trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ và phổ biến các văn bản mới, quy định có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân; góp phần thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật đạt hiệu quả cao.
III. TIÊU CHUẨN, HÌNH THỨC VÀ THỦ TỤC HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG
1.Tiêu chuẩn khen thưởng
1.1.Đối với tập thể:
- Đơn vị tiêu biểu, dẫn đầu trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn theo chỉ tiêu chương trình kế hoạch.
- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương số 04-NQ/TW khóa XII về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”; tự “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” và Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh
- Thực hiện công khai minh bạch các quy định, văn bản chỉ đạo quản lý điều hành, các hoạt động nghiệp vụ theo quy định; nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.
- Thực hiện nghiêm các quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị bảo đảm kỷ cương, kỷ luật hành chính, văn hóa công sở, sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc.
- Quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí được giao; tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực lãng phí.
- Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ, tuyên truyền hoạt động của đơn vị, của Ngành, góp phần thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đạt hiệu quả cao.
- Kịp thời hướng dẫn tháo gỡ kháo khăn, vướng mắc trong công tác nghiệp vụ; tổ chức đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn cho công chức, viên chức và người lao động, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân trong tình hình mới
- Thực hiện tốt các quy định về tiếp công dân; bố trí bộ phù hợp bảo đảm giải quyết công việc đúng quy định.
1.2. Đối với công chức, viên chức và người lao động
- Cá nhân tiêu biểu, tích cực phấn đấu, nghiên cứu học tập, làm theo tư tưởng đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh và rèn luyện theo lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ Kiểm sát “Công Minh, Chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” , hoàn thành xuất sắc chức trách nhiệm vụ được giao được tập thể đơn vị đánh giá tốt.
- Thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương số 04-NQ/TW khóa XII về  “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”; tự “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” và Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh
- Luôn công bằng, sáng suốt, minh bạch, bảo vệ công lý, lẽ phải giải quyết công việc một cách đúng đắn, không vụ lợi. Thực hiện đúng chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị. Thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.
- Tuyệt đối trung thành, trung thực với Đảng, với tổ chức, đặt lợi ích chung trên lợi ích cá nhân. Dũng cảm có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật, không rụt rè né tránh, ngài và chạm, thiếu kiên quyết trong công tác
- Khi giải quyết phải đánh giá toàn diện, làm rõ bản chất của sự việc, dựa vào những cơ sở khoa học, cơ sở thực tế để đưa ra quyết định giải quyết cho phù hợp, chính xác, Không định kiến, không áp đặt chủ quan; không bị tác động chi phối bới yếu tố bên ngoài. Luôn học tập nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nắm vững đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nắm vững khoa học nghiệp vụ công tác kiểm sát
- Thể hiện ý thức trách nhiệm cao trong công tác và trong mọi hành động xem xét cân nhắc cẩn thận, báo cáo trung thực, đầy đủ các quy định, thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức.
- Luôn tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống trong sạch, lành mạnh, giản dị, có tinh thần hợp tác, tương trợ, chân thành với đồng nghiệp, củng cố và giữ vững sự đoàn kết trong đơn vị; thực hiên nghiêm các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, văn hóa nơi công sở. Có tinh thần cầu thị, khiêm tốn, nhã nhặn, lắng nghe ý kiến của quần chúng, ý kiến của tập thể, không tự cao tự đại, không quan liêu hách dịch, xã rời quần chúng. Trong giao tiếp với công dân phải đúng mực, tôn trọng, lắng nghe tận tình hướng dẫn, giải thích rõ ràng những thắc mắc của công dân, không gây khó khăn, phiền hà thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc của công dân
2. Hình thức, và thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng
Hàng  năm Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Quảng Bình căn cứ vào kết quả thực hiện phong trào để đánh giá thi đua và xem xét đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc quyền quản lý. Việc khen thưởng phong trào thi đua này gắn với khen thưởng phong trào thi đua “Cán bộ công chức, viên chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở”.
Thời điểm của phong trào thi đua:Bắt đầu từ ngày 01/6/2022; thời điểm  khen thưởng và đề nghị xét khen thưởng hàng năm tính từ ngày 01/6 năm trước đến 31/5 năm sau.
Hình thức khen thưởng: Bằng khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cáo, Giấy khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình.
Tỷ lệ đề nghị khen thưởng:
 Đối với tập thể: Đề nghị không quá 20% tổng số tập thể của đơn vị
 Đối với cá nhân: Đề nghị không quá 10% tổng số công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại đơn vị (Trong đó số lượng lãnh đạo không quá 01 người). Khi đề nghị khen thưởng đối với cá nhân là thủ trưởng đơn vị, không được cao hơn mức đề nghị cho tập thể do cá nhân phụ trách.
Trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng: Thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Viện trưởng VKSND cấp huyện, Trưởng các phòng thuộc VKSND tỉnh  quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này và tổ chức phong trào thi đua, hướng công tác thi đua vào thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, tập trung giải quyết những nhiệm vụ khó, những vấn đề bức xúc, nổi cộm; phối hợp với cấp ủy, tổ chức công đoàn, Đoàn thanh niên, Nữ công, Hội luật gia, Hội cựu chiến binh.. phát động phong trào thi đua ngắn phù hợp.
2. Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các đơn vị Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đẩy mạnh công tác tuyên tuyền để nâng cao nhận thức, ý thức cán bộ, công chức và người lao động, cỗ vũ cán bộ, công chức và người lao động tham gia phong trào thi đua.
 
Nơi nhận: 
- VKSND tối cao – v16 (để b/c);
- Lãnh đạo đơn vị;
- 17 đơn vị;
- Lưu: VT, TH.
                          VIỆN TRƯỞNG
 
 
 
 
 
                           Nguyễn Xuân Sanh
 

Nguồn tin: VP-VKSQB

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

ĐĂNG NHẬP NỘI BỘ

LIÊN KẾT WEBSITE

kiểm sát online
Văn bản pháp luật
vksndtc
Võ Nguyên Giáp
Công báo điện tử quảng bình
Tuyển dụng công chức
Thư viện pháp luật
Bảo vệ pháp luật

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 5


Hôm nayHôm nay : 661

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 47399

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5812816

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn, việc xây dựng cổng thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình sẽ mang lại kết quả thế nào ?

Rất tốt

Bình thường

Tạm được

Không ý kiến