23:48 EDT Thứ năm, 19/05/2022
CHÀO MỪNG TRUY CẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 Thư viện pháp luật
 Văn bản ngành KSND

CALENDAR

TIN MỚI NHẤT

Trang nhất » Tin Tức » Thông báo

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021

Thứ hai - 13/12/2021 21:02

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
               TỐI CAO
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
       TỈNH QUẢNG BÌNH
         ------------------------
    Số: 2489A/KH-VKSQB
   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                          -----------------------------
        
  Quảng Bình, ngày 07 tháng 12 năm 2021
                                                       
KẾ HOẠCH
Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
 

    Thực hiện Kế hoạch số 137/KH-VKSTC ngày 24//2021 của Viện KSND tối cao thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Chi thị số 19/CT-TTg), Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:
    I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
   1. Thực hiện tốt Chi thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng,chính quyền, người đứng đầu đơn vị.Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Bình tổ chức phát động, triển khai các phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng.
   2. Phát huy sức mạnh tổng hợp của VKSND hai cấp tỉnh Quảng Bình trong tổ chức triển khai các phong trào thi đua tạo động lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
   3. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Viện KSND tỉnh xác định rõ các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp chủ yếu nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua và công tác khen thưởng, tổ chức triển khai, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg; phát hiện, nhân rộng các điển hình trong tổ chức phong trào thi đua và đề xuất, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chỉ thị.
    II. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP
   1. Tổ chức quán triệt, triển khai đồng bộ Chỉ thị số 19/CT-TTg đến toàn ngành KSND tỉnh; tập trung xây dựng, hoàn thiện và đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua,khen thưởng
   a) Tổ chức quán triệt, triển khai đồng bộ, tuyên truyền có hiệu quả các nội dung Chỉ thị số 19/CT-TTg đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành KSND. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng VKSND tỉnh trong việc triển khai các nội dung của Chi thị, gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành.
   b) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chi thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng" với nội dung và hình thức phù hợp.
   2. Phát động, tổ chức, triển khai các phong trào thi đua thiết thực,hiệu quả, bám sát nội dung định hướng, chỉ đạo của Đảng và chủ đề thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"
   a) Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng tham mưu đề xuất để Viện trưởng VKSND tỉnh phát động phong trào thi đua mới phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành KSND. Tiếp tục phát động và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và Viện trưởng VKSND tối cao phát động làm nòng cốt cho các phong trào thi đua của toàn Ngành. Tham mưu thực hiện sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua theo kế hoạch đề ra.
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành KSND tỉnh Quảng Bình căn cứ chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của đơn vị, tham mưu tổ chức phát động các phong trào thi đua phù hợp, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh". Đẩy mạnh thi đua toàn diện trên các lĩnh vực theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, nghiệp vụ.
   b) Thực hiện phát động, triển khai phong trào thi đua, xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung, biện pháp, đối tượng tham gia và tiêu chí đánh giá thi đua. Chống mọi biểu hiện hình thức và chạy theo thành tích trong tổ chức phong trào thi đua.       
   Phong trào thi đua cần có nội dung, hình thức phong phú, hấp dẫn, có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, dễ tuyên truyền, dễ thực hiện. Cùng với việc phát động, tổ chức phong trào thi đua hằng năm, căn cứ nhiệm vụ trong từng giai đoạn, thời điểm cụ thể để phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề nhằm tập trung giải quyết những vấn để khó khăn, cấp bách; thực hiện đánh giá, rà soát những nội dung thi đua còn hình thức, chưa thiết thực để điều chỉnh cho phù hợp.
Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Thông qua các phong trào thi đua lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để khen thưởng kịp thời.
   3. Đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến; tuyên truyền các phong trào thi đua, gương người tốt, việc tổt
   a) Công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến của đơn vị VKS hai cấp tỉnh Quảng Bình được coi là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm trong đổi mới phương thức tổ chức phong trào thi đua trong giai đoạn 2021 - 2025. Viện trưởng VKSND cấp huyện và Trưởng các phòng thuộc VKSND tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể, bồi dưỡng nhân tố mới trong mỗi năm, trong cả giai đoạn và thực hiện đồng bộ 04 khâu: Phát hiện - bồi dưỡng -tổng kết - nhân rộng điển hình tiên tiến. Hằng năm Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh sẽ lựa chọn những đơn vị, cá nhân điển hình tiêu biểu, xuất sắc toàn diện trên cơ sở đề xuất của các đơn vị để phổ biến, nêu gương và nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, xã hội.
Tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những tấm gương người tốt, việc tốt trong công tác cũng như trong đời sống.
   b) Thực hiện đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức, phương thức tuyên truyền các phong trào thi đua, các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt nhằm thúc đẩy cổ vũ phong trào thi đua.
Bộ phân công nghệ thông tin và tuyên truyên xác định việc tuyên truyền, phổ biến các phong trào thi đua, các điển hình tiên tiến là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác tuyên truyền. Mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng để giới thiệu, tuyên truyền các phong trào thi đua hiệu quả,gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong công tác và đời sống.
   4. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng
   a) Thực hiện khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch để khích lệ, động viên các tập thế, cá nhân tiêu biểu. Để cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác khen thưởng, nhất là trong việc phát hiện điển hình, nhân tố mới để khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng.
   b) Đổi mới phương pháp nhằm phát hiện, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ;chú trọng khen thưởng người trực tiếp lao động, công tác.
   c) Chủ động khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng các tập thể, cá nhân ngoài Ngành có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng và phát triển đối với ngành KSND tỉnh Quảng Bình.
   d) Tăng cường kiểm tra, giám sát, có biện pháp cụ thể để chống các biểu hiện tiêu cực trong công tác khen thưởng.
   5. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trong ngành KSND tỉnh; nâng cao chất lượng cán bộ công chức, viêc chức làm công tác thi đua, khen thưởng
   a) Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua Khen thưởng VKSND tỉnh. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng và các thành viên trong việc tham mưu cho Thủ trưởng đơn vị triên khai các phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng.
   b) Tăng cường phối hợp, hợp tác trong và ngoài ngành KSND nhằm trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực chi đạo và vai trò quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng của các đơn vị trong ngành KSND và đội ngũ công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng.
   c) Bố trí cán bộ công chức làm công tác thi đua, khen thưởng ổn định bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng những cán bộ, công chức, viên chức,người lao động có phẩm chất chính trị tốt, có năng lực tham mưu về công tác thi đua, khen thưởng và có khả năng tổ chức vận động công chức, viên chức và người lao động tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước.
   d) Tiếp tục thực hiện việc triển khai, học tập tự tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách,pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng tại đơn vị.
   6. Cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
   a) Bám sát các quy định của pháp luật thực hiện mạnh mẽ cải cách thủ tục hành chính trong công tác thi đua; rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong công tác thi đua, khen thưởng.
   b) Xây dựng, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các đơn vị có liên quan nhằm tạo thuận lợi trong việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Thực hiện lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân được đề nghị các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trên các phương tiện thông tin truyền thông, đảm bảo công khai, minh bạch trong công tác khen thưởng.
   c) Đây mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng, đặc biệt là các nội dung liên quan đến quy trình, thủ tục,khen thưởng và lưu trữ, tra cứu hồ sơ thi đua, khen thưởng.
   7. Phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tập trung cao độ, thi đua chung sức, đồng lòng, quyết tâm chiến thắng đại địch Covid-19
   a) Tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua, tăng cường công tác tuyên truyền nhằm huy động sự chung tay vào cuộc, vận động các tập thể, cá nhân  trong toàn ngành VKSND hai cấp tỉnh Quảng Bình tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 đảm bảo thực hiện thành công “mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch hiệu quả,vừa hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp.
 Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai hiệu quả phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thẳng đại dịch Covid-19", do Thủ tướng Chính phủ, chủ tịch Hội đồng Thi đua -Khen thưởng Trung và Kế hoạch của VKSND tối cao phát động. Tuyên truyền, chủ động, linh hoạt, đề xuất các sáng kiến, mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh để chia sẻ, học tập, rút kinh nghiệm và nhân rộng.
   b) Khen thưởng, động viên kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch bệnh.Viện trưởng VKSND tỉnh chủ động khen thưởng các hình thức thuộc thầm quyền và tổ chức trao thưởng ngay sau khi tập thể, cá nhân lập được thành tích để động viên, khích lệ kịp thời. Đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc, phạm vi ảnh hưởng lớn thì đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước; đặc biệt quan tâm khen thưởng, động viên đối với các tập thể, cá nhân có nhiều sáng kiến, sáng tạo, hiệu quả trong điều kiện vừa phòng, chống dịch vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.Kịp thời phát hiện, kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm. Thực hiện phê bình, kiểm điểm, xử lý nghiêm các trường hợp lơ là, chủ quan, chưa làm tròn trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh.
    III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
   1. Viện trưởng VKSND cấp huyện, Trưởng các phòng thuộc VKSND tỉnh căn cứ vào kế hoạch này triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 19/CT-TTg theo đúng mục đích, yêu cầu đề ra.
   2. Hằng năm tiến hành sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng cần gắn với kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị kịp thời rà soát, bổ sung biện pháp phù hợp để thực hiện tốt các nội dung đã nêu trong Chỉ thị.
   4. Đề nghị các tập thể, cá nhân đoàn kết, năng động, sáng tạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; tham gia giám sát việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.
 
Nơi nhận:
- VKSND tối cao –v16 (để b/c);
- Lãnh đạo đơn vị;
- 17 đơn vị;
- Lưu: VT, TH.
                                        VIỆN TRƯỞNG
 
 
 
 
 
                                          Nguyễn Xuân Sanh
 

Nguồn tin: VP-VKSQB

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

ĐĂNG NHẬP NỘI BỘ

LIÊN KẾT WEBSITE

kiểm sát online
Văn bản pháp luật
vksndtc
Võ Nguyên Giáp
Công báo điện tử quảng bình
Tuyển dụng công chức
Thư viện pháp luật
Bảo vệ pháp luật

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 5


Hôm nayHôm nay : 1899

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 40579

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5529130

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn, việc xây dựng cổng thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình sẽ mang lại kết quả thế nào ?

Rất tốt

Bình thường

Tạm được

Không ý kiến