Kế hoạch kiểm tra của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình năm 2019 - Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tỉnh Quảng Bình
19:11 CAT Thứ năm, 23/05/2019
  

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 Thư viện pháp luật
 Văn bản ngành KSND

CALENDAR

TIN MỚI NHẤT

Trang nhất » Tin Tức » Thông báo

Kế hoạch kiểm tra của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình năm 2019

Thứ ba - 26/02/2019 11:23
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI  CAO
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
 
Số: 302/KH-VKS

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                          Quảng Bình, ngày  25  tháng 02 năm 2019 
                                                          KẾ HOẠCH
          Kiểm tra của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình năm 2019

- Căn cứ Luật tổ chức VKSND năm 2014;
- Căn cứ Quy chế công tác kiểm tra trong ngành Kiểm sát nhân dân ban hành theo Quyết định số 160/QĐ- VKSTC- T1 ngày 30/3/2016 của VKSND tối cao;
- Căn cứ Chỉ thị số 01/CT- VKSTC ngày 28/12/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019 và Kế hoạch công tác năm 2019 của VKSND tỉnh Quảng Bình.
VKSND tỉnh xây dựng Kế hoạch kiểm tra năm 2019 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
- Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao và Kế hoạch số 105/KH-VKS ngày 15/01/2019 của VKSND tỉnh Quảng Bình về công tác kiểm sát năm 2019; Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, hướng dẫn của VKSND tỉnh đối với VKSND các huyện, thị xã, thành phố, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành.
- Kết quả kiểm tra là cơ sở để đánh giá thực chất kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ đối với các đơn vị VKSND 2 cấp.
- Việc kiểm tra phải đảm bảo nghiêm túc, khách quan, đúng nội dung, kế hoạch đề ra; kết luận đầy đủ, chính xác, giúp đơn vị được kiểm tra thấy rõ những ưu điểm để phát huy và khuyết điểm, tồn tại để khắc phục nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua công tác kiểm tra, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị được kiểm tra góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát.
II. NỘI DUNG KIỂM TRA.
1. Kiểm tra việc xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019:
- Việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao, Kế hoạch công tác số 105/KH-VKS ngày 15/01/2019 của Viện trưởng VKSND tỉnh và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp có liên quan đến nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân.
- Việc triển khai xây dựng Chương trình, Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019.
- Những biện pháp cụ thể khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong năm 2018 và triển khai thực hiện nhiệm vụ được đề ra trong kế hoạch công tác năm 2019. Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ quý I năm 2019, kết quả giải quyết các vụ, việc tồn động năm 2018 chuyển sang.
- Việc phân công, bố trí thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, Kiểm sát viên và tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2019.
2. Kiểm tra công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp:
2.1. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết án hình sự:
- Việc thực hiện các quy định của Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Quy chế về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết án hình sự.
- Công tác kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. Hồ sơ kiểm sát giải quyết các tin báo mà CQĐT ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.
- Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự: chất lượng bản yêu cầu điều tra, chất lượng phúc cung bị can, chất lượng xây dựng Cáo trạng, Luận tội, đề cương xét hỏi, đề cương tranh luận, biên bản kiểm tra biên bản phiên tòa; việc lập hồ sơ kiểm sát; chất lượng các văn bản kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu…
2.2. Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự:
- Việc triển khai thực hiện các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Luật thi hành tạm giữ, tạm giam.
- Kiểm tra hồ sơ, sổ sách liên quan đến công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, tác nghiệp của Kiểm sát viên trong từng hồ sơ; chất lượng các cuộc kiểm sát trực tiếp về tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; chất lượng kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu.
- Kiểm tra hồ sơ, sổ sách về công tác kiểm sát thi hành án hình sự; hoạt động kiểm sát việc tạm đình chỉ, hoãn chấp hành án phạt tù.
2.3. Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ, việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động và các vụ, việc khác theo quy định của pháp luật:
- Kiểm tra chất lượng kiểm sát việc giải quyết án dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động; chất lượng kiểm sát các bản án, quyết định của Tòa án; chất lượng xây dựng hồ sơ kiểm sát; chất lượng bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa, phiên họp.
- Kết quả phối hợp liên ngành trong công tác kiểm sát giải quyết án dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại.
- Chất lượng các văn bản kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu của Viện kiểm sát.
2.4. Công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính:
- Kiểm tra việc mở, cập nhật hệ thống sổ sách theo dõi, quản lý kiểm sát thi hành án dân sự; chất lượng các cuộc kiểm sát trực tiếp về thi hành án dân sự; hồ sơ, thủ tục kiểm sát thi hành án.
- Công tác kiểm sát phân loại điều kiện thi hành án, công tác phối hợp giải quyết các việc thi hành án phức tạp, kéo dài.
- Chất lượng các văn bản kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu của Viện kiểm sát.
3. Kiểm tra kết quả thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019:
Căn cứ vào Chỉ thị số 01/CT- VKSTC, ngày 28/12/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của Ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019; Quyết định số 379/QĐ-VKSTC ngày 10/10/2017 của VKSND tối cao ban hành Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ; Kế hoạch công tác số 105/KH-VKS ngày 15/01/2019 của VKSND tỉnh; Chương trình công tác và Hướng dẫn nghiệp vụ của các phòng thuộc VKSND tỉnh; Kế hoạch công tác năm 2019 của đơn vị VKSND cấp huyện để tiến hành kiểm tra nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện, những chỉ tiêu nhiệm vụ công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp đã hoàn thành, chưa hoàn thành và công tác xây dựng Ngành.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1. Hình thức, thời gian kiểm tra:
1.1. Tự kiểm tra:
Các đơn vị VKSND cấp huyện, các phòng thuộc VKSND tỉnh tiến hành tự kiểm tra và báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT- VKSTC ngày 28/12/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát năm 2019. Văn phòng tổng hợp có trách nhiệm tổng hợp xây dựng báo cáo gửi VKSND tối cao.
1.2. Trực tiếp kiểm tra:
Thành lập đoàn trực tiếp kiểm tra tại một số đơn vị VKSND cấp huyện, như sau:
- Đoàn kiểm tra công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử vụ án hình sự; công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự: Giao Phòng 2 VKSND tỉnh chủ trì, phối hợp với các phòng liên quan tham mưu Lãnh đạo Viện xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra.
- Đoàn kiểm tra công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật; công tác kiếm sát thi hành án dân sự: Giao Phòng 9 VKSND tỉnh chủ trì, phối hợp với các phòng có liên quan tham mưu Lãnh đạo Viện xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra.
- Kiểm tra kết quả thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019: Giao Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh tham mưu Lãnh đạoViện xây dựng kế hoạch và tổ chức Kiểm tra.
* Ngoài ra, theo yêu cầu công tác, VKSND tỉnh có thể thực hiện việc kiểm tra đột xuất, kiểm tra qua hồ sơ hoặc yêu cầu các đơn vị tự kiểm tra và báo cáo kết quả.
2. Thời gian thực hiện việc kiểm tra:
- Tự kiểm tra việc xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019: Hoàn thành báo cáo gửi VKSND tối cao trước 31/03/2019.
- Kiểm tra công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết án hình sự; công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự: Trong tháng 6/2019.
- Kiểm tra công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ, việc dan sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật; công tác kiểm sát thi hành án dân sự: Trong tháng 7/2019.
- Kiểm sát kết quả thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019: Trong tháng 10/2019.
   (Thời gian tiến hành kiểm tra cụ thể VKSND tỉnh sẽ thông báo sau)
3. Trách nhiệm của các đơn vị kiểm tra
3.1. Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh
Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh là đầu mối giúp Lãnh đạo VKSND tỉnh theo dõi, quản lý và đôn đốc thực hiện những nội dung kiểm tra theo Kế hoạch này; đề xuất điều chỉnh Kế hoạch kiểm tra phù hợp với hình thực tế trong quá trình triển khai thực hiện.
3.2. Các phòng thuộc VKSND tỉnh
- Đơn vị được phân công chủ trì; phối hợp với các phòng liên quan tổ chức thực hiện đầy đủ quy trình kiểm tra theo quy định. Tài liệu về kiểm tra, gồm: Kế hoạch kiểm tra, Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, Kết luận kiểm tra và các tài liệu liên quan phải được gửi đầy đủ, kịp thời về VPTH để quản lý, theo dõi và làm cơ sở đánh giá công tác thi đua, khen thưởng năm 2019.
- Trưởng các phòng thuộc VKSND tỉnh có trách nhiệm cử Kiểm sát có năng lực và kinh nghiệm tham gia các đoàn kiểm tra. Trong quá trình kiểm tra, thành viên đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, đồng thời có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, giải đáp kịp thời những khó khăn, vướng mắc về nghiệp vụ cho VKSND cấp huyện về lĩnh vực công tác phòng mình phụ trách.
- Việc kiểm tra đột xuất Văn phòng tổng hợp tham mưu cho Viện trưởng VKSND tỉnh quyết định.
Các phòng thuộc VKSND tỉnh, các đơn vị VKSND huyện, thị xã, thành phố phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này đến toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị.
Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh giúp Viện trưởng VKSND tỉnh theo dõi, đôn đốc và kiểm tra thực hiện kế hoạch này.
(Kèm theo Kế hoạch này là phân công trác nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra của VKSND tỉnh Quảng Bình năm 2019 - Tải vể Tại đây)


Nguồn tin: VP-VKSQB

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

ĐĂNG NHẬP NỘI BỘ

LIÊN KẾT WEBSITE

Búa liềm vàng 2019
kiểm sát online
Võ Nguyên Giáp
Bảo vệ pháp luật

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 19

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 18


Hôm nayHôm nay : 3303

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 90452

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3938016

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn, việc xây dựng cổng thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình sẽ mang lại kết quả thế nào ?

Rất tốt

Bình thường

Tạm được

Không ý kiến